★ Free online encyclopedia. Did you know? page 95                                               

Michael Adelphus

Erdélyi származású, s valószínűleg Johannes Adelphusnak, a jakabfalvi származású szászfehéregyházi evangélikus lelkésznek a fia volt. 1593-ban a brassói gimnáziumban tanult, majd 1595 és 1596 között Odera-Frankfurtban járt egyetemre. Mikor Herman ...

                                               

Georg Deidrich

Georg Deidrich tekei lelkész fia volt. Iskolai tanulmányait Besztercén, Nagyszebenben és Kolozsvárt folytatta, 1587-ben a strassburgi egyetem hallgatója lett, ahol 1589. március 20-án magisteri fokozatot szerzett. Olaszországban tett utazása sorá ...

                                               

Fischer Simon

Colbergből, Pomerániából származott, mint munkájának előszavában 1599. december 21. említi. A kolozsvári iskolában retorikát és aritmetikát tanított, Cicero oratióját pro Milone magyarázta, s néhai Molnár Gergely Dialecticáját is kezdte magyarázni.

                                               

Claude Paradin

Claude Paradin, francia heraldikai és genealógiai író. Nem tévesztendő össze bátyjával, Guillaume Paradin-nel, aki nála termékenyebb szerző volt. A Cuiseaux-i Saône-et-Loire-ban született. Bátyjához hasonlóan felnőttkorát ő is a Lyon melletti Bea ...

                                               

Chalupka Sámuel (esperes)

Chalupka Zsigmond németlipcsei lelkész fia. Bicsén Lányi György vezetése alatt tanult. 1622. május 23-ától Thurzó György segítségével a wittenbergi egyetem hallgatója volt. Hazatérése után 1627. január 7-én pappá szentelték föl, és alsókubini lel ...

                                               

Fridvalszky Imre

A jénai egyetemen 1677-ben a téli félévre iratkozott be. Hazájába visszatérve Boianoviában tanító volt, 1694-ben Lesnába, Lengyelországba rendelték lelkésznek. Fia, Fridvalszky Simon okolicsnai iskolamester volt.

                                               

Marci János

Leibici Szepes megye származású. Miután befejezte tanulmányait, 1660-ban már Wittenbergbe ment, de csak 1668. október 9-én a lett az egyetem hallgatója, ahol mesteri fokot nyert. Hazatérése után 1672-től Leibicen, azután 1683-ban és 1686-ban Igló ...

                                               

Pilarik Ezsaiás

Idősebb Pilarik István 1615–1693 evangélikus lelkész és Mazurka Anna fia. Lelkészi hivatalt Teplicen, azután Mateócon, végül Korponán viselt, a matzdorfi anyakönyvben a következő van róla följegyezve: "Pilarik Ezsaiás tepliczi lelkész általunk me ...

                                               

Uzoni Sz. Balázs

Feltételezhetően Gyulafehérváron kezdte tanulmányait, majd 1656. májustól Bonyhán volt iskolaigazgató. Itteni tartózkodása alatt Öt sima kevekkel felékesítetett Dávid parittyája Gyulafehérvár, 1658 címmel lefordította Hendrik van Diest írását, am ...

                                               

Todor Avramović

Todor Avramović tanár, iskolaigazgató. Néha Avramovics Tódor illetve Teodor Avramovic néven is említik. A nagyváradi kerület ortodox román népiskoláinak igazgatója volt. Halálát Szinnyei 1815 előttre teszi. 1790-ben Bécsben német-szerb és szerb-n ...

                                               

Brunn Frigyes Ágost

Brunn Frigyes Ágost evangélikus lelkész. Hermine főhercegasszony nevelője volt 1799-től fogva, akit Budára kisért és azután is udvari papja maradt Budán 1817-ig.

                                               

Andreas Caspari

Andreas Caspari, magyaros írásmóddal Caspari András evangélikus lelkész Felsőbajomban. Monográfiát írt a báznai égő forrásokról, amit azonban életében nem adtak ki. 1791-ben megjelent egy ismertetés a Siebenbürgische Quartalschrift című folyóirat ...

                                               

Goncourt fivérek

A Goncourt fivérek – Edmond de Goncourt és Jules de Goncourt – két francia írótestvér, az irodalomtörténet egyik leghíresebb alkotói párja. Együtt éltek, közösen írták könyveiket. Az első naturalista regény szerzői, a naturalizmus úttörői a regén ...

                                               

René Léonard

1923-ban honfitársával, André Lagache-al részt vett az első Le Mans-i 24 órás autóversenyen. Léonard és Lagache mindketten a Chenard & Walcker autógyár mérnökei voltak, így kerültek a versenyre a gyártó képviseletében. Az egynapos versenyen René ...

                                               

Aszalay Mátyás

Hazáján, Erdélyen kívül sokat bujdosott, végül 1602-ben és azután marosvécsi református pap volt Torda vármegyében. Bujdosásai közben bejárta Görögországot és Kis-Ázsiát. Utazásait Bizantium címmel írta le. Bod Péter említi, hogy lakott Konstanti ...

                                               

Beregszászi Péter

1568–1570 körül Nagyváradon Károli Péternek volt a tanítványa, majd 1570 júliusában Wittenbergbe ment, ahol 1571. április 24-én ő is aláírta azon törvényeket, melyek a Wittenbergben tanulók számára közhatározat szerint hozattak, 1572. szeptember ...

                                               

Bornemisza Tamás

Bornemisza Tamás polgár Gazdag budai kereskedő, polgár, első tanácsos, aki 1541-ben Budát Ferdinánd kezére igyekezett adni. Budának török kézre kerülése után Ferdinand kegyelméből élősködött.

                                               

Budai Borbély János

Budai János vagy budai Borbély János Wittembergben tanult. Latin nyelvű gyászversei Valkai Miklósnak és Károlyi Gáspár tízéves fiának halálára a következő gyűjteményben jelentek meg: Lugubres elegiae et epitaphia varia in obitum generosorum et eg ...

                                               

Czeglédi György (lelkész)

1553. január 21-től Wittenbergben tanult. 1554 végén vagy 1555 elején tért vissza, és Nagyváradon lett lelkész, fontos szerepet játszva a reformáció helvét irányzatának elfogadtatásában. 1562-ben Méliusz Juhász Péter és Szegedi Gergely mellett ré ...

                                               

Debreczeni Szűr Gáspár

Debreczeni Szűr Gáspár 1598–99-ben Szinyén és Sebesen volt református prédikátor. Műve: Aitatos imatsag… Az ajánlás költ Szynyen S. Berthalan napian, Az Vrnak 1599. Esztendeiben. Bártfa, feltehetőleg 1599 Egyetlen csonka példánya, melyből a címla ...

                                               

Dobos Bertalan

Dobos Bertalan vagy Halábori Bertalan katolikus pap. Neve a Bereg megyei Halábor falu nevéből ered. Szentírási részleteket tartalmazó magyar kódexet másolt, melyet később a Magyar Tudományos Akadémia Döbrentei-kódexnek nevezett el és 1508-ban kés ...

                                               

Földvári Ambrus

A Dunántúl délkeleti megyéiben működött mint lelkész. 1576-ban jelent volt a hercegszőllősi zsinaton. Egyesek szerint 1607 és 1615 között Tolnán volt lelkész, mások szerint 1609-ben a Somogyi megyei Hobolon szolgált. Laskón is volt prédikátor. To ...

                                               

Görcsöni Ambrus

Mátyás király életéről szóló históriás énekéről ismert: Históriás ének a felséges Mátyás királynak a nagyságos Hunyadi János fiának jeles viselt dolgairól, életiről, vitézségiről. Szerzésének idejét 1567-1569 körül valószínűsítik. Forrása elsősor ...

                                               

Ilosvai Benedek

Tanulását Genfben Jean Calvin és Béza alatt folytatta. Más svájci és németországi egyetemeken is megfordult, így 1558. július 7-én a wittenbergire iratkozott be és ottan lib. artium magister címet nyert. Onnét 1560-ban visszatért hazájába, ahol t ...

                                               

Kákonyi Péter

Kákonyi Péter református predikátor, XVI. századbeli énekszerző. Életéről csak énekeinek versfejeiből és Halasi Bálint laskói református papnak és baranyai superintendensnek egy 1647. augusztus 16-iki P. Patai Sámuelhez intézett leveléből van néh ...

                                               

Kincses Pál

Kincses Pál protestáns reformátor, lelkész, teológiai író. Kincses Pál részt vett az 1591-es csepregi hitvitán, ahol ekkor még nem fejtette ki nyíltan az úrvacsora-tan lutheri értelmezésével kapcsolatos kétségeit. 1596-97-ben került Bátkay István ...

                                               

Laskai János

1574. szeptember 27-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be, 1577-től 1596-ig a debreceni főiskola tanára volt, Bod Péter mint jeles költőt, bölcselőt és teológust említi, 1596 után hercegszőlősi, majd veresmarti lelkész, 1613-tól 1629-ig pedig ...

                                               

Sennyey Ferenc

A Vas megyei eredetű Sennyeyek őse. Az ő gyermekeitől származnak a család bárói és grófi ágai. Felesége Zempchey Orsolya volt. A Magyar Országos Levéltárban a Nádasdy család levéltára több mint ötszáz magyar és latin nyelvű levelét őrzi az 1540-e ...

                                               

Sövényházi Márta

A 16. század harmincas éveiben dolgozott a margit-szigeti zárdában, ahonnan többi rendtársával együtt 1529 körül Nagyváradra költözött. Két kódex őrzi a keze nyomát. Az Érsekújvári kódex, melybe két ismeretlen társával együtt másolta 1529 és 1531 ...

                                               

Tolnai Ambrus Lukács

Tolnai Ambrus Lukács dunántúli unitárius lelkész és prédikátor a 16. században. Az unitárius egyház erdélyi megalapítása után hamarosan a hódoltsági területeken is nagy népszerűségre tettek szert az antitrinitárius tanok. Ezen nézetek egyik legis ...

                                               

Vajdakamarási Lőrinc

Vajdakamarási Lőrinc református lelkész volt Gyerővásárhelyen, a kolozsvári zsinat 1597-ben megfosztotta tisztségétől, ugyanis éktelen beszédével a hívőkben megbotránkozást keltett. Széphistóriákat írt Jázon királyi házasságáról, egy utolsó ítéle ...

                                               

Albensis János

Albensis János református prédikátor. Nevének változatai: Albensis Nagy János, Fehérvizi János, Gyulafehérvári János. Egyike volt a Bethlen Gábor erdélyi fejedelem által külföldi egyetemekre küldött növendékeknek. Neve alapján talán Gyulafehérvár ...

                                               

Almádi István

Tekintélyes erdélyi családból származott, és I. Apafi Mihály szolgálatában állt, akitől birtokadományt is kapott. Eleinte gróf Bánffy György, Doboka vármegyei főispán belső embere telán jószágigazgatója, dobokai alispán és főbiró volt 1675–1683. ...

                                               

Bagosi Márton

Debrecenben tanult, ahol 1687. június 12-én beiratkozott a togátus diákok közé. 1694 és 1696 márciusa között rektor volt Losoncon, majd ezt követően külföldre ment és 1696-tól a franekeri egyetemen tanult református teológiát, ahová 1696. auguszt ...

                                               

Barcsai Zsigmond

Barcsai Zsigmond református diák. A későbbi fejedelem, Barcsay Ákos családjából származott. 1619. április 19-én iratkozott be a heidelbergi egyetemre, ifj. Bethlen István kíséretében. 1620. dec. 26-án tartott beszéde nyomtatásban is megjelent: Or ...

                                               

Báthori G. Mihály

Debreceni származású, itt 1648. október 19-én lépett a felsőbb tanulók sorába. Tanulmányait elvégezvén külföldre ment és Rhédey Ferenc gróf költségén Hollandiában tanult, 1652-ben az utrechti egyetemre, 1653. március 9-én a leideni egyetemre, ugy ...

                                               

Czember György

Újzólyomi evangélikus lelkész volt a Szent Erzsébet tiszteletére emelt templomban. 1674-ben Pozsonyban aláirta azt a határozatot, amely alapján az országból ki kellett vándorolnia. A feleségével, Fibinger Zsuzsannával előbb Brégába, azután Borosz ...

                                               

Debreczeni Péter

Debreczeni Péter református lelkész Debrecenben tanult, majd Nagyszőlősön lett tanító. 1636-tól külföldi egyetemeken tanult Leiden, Franeker. 1647-ben és 1649-ben Munkácson, és feltehetőleg 1666-ban Alsómisztótfaluban, 1671-ben Técsőn volt lelkés ...

                                               

Diószegi Bónis Mátyás

1639. március 16-án a debreceni iskola felsőbb osztályaiba lépett szubszkribált. 1647–1650-ben Franekerben, Leidenben és Groningenben tanult, azután Szentjobbon, 1654 körül Biharban, 1664-ben Hajdúszoboszlón, 1668 után Püspökladányban lett pap.

                                               

Dobrai Csulak Sámuel

1637-ben Nagybányán végezte tanulmányait. 1645-ben lelkész volt Dabolcon, azután ismeretlen helyen, 1648-ban újfent Dabolcon működött, 1660-ban Szatmárra került a hóstátra, végül 1673-ban Salánkon volt prédikátor, Ugocsa vármegyében. Egy imakönyv ...

                                               

Dömötöri Demeter György

1662-től a tübingeni egyetemen tanult. 1666-ban gyűjtést szervezett Németországban az eperjesi kollégium javára. 1668 tavaszától az eperjesi kollégium tanára, egyben a nemesi konviktus aligazgatója volt. Miután 1672-ben a kamara elrendelte, hogy ...

                                               

Dudary György

Sárvári, vas megyei származású, a wittenbergi egyetemen 1662. június 30-ától három évet és hét hónapot töltött, hazájába visszatérte után csetneki rector volt, egy év mulva Eperjesen a nemes ifjak convictusának igazgatója lett. 1669 januárjában p ...

                                               

Filepszállási Gergely

Debrecenben tanult, 1680. március 25-én lépett a felsőbb tanulók sorába. 1683-tól köztanító volt, majd 1684-től Nagykőröson működött rektorként. Ezt követően 1686. július 1-jén Marburgban és 1687. október 10-én Odera-Frankfurtban iratkozott be az ...

                                               

Fogarasi Ferenc

Fogarasi Ferenc református lelkész Karánsebesen volt lelkész, majd 1647-től külföldi egyetemeken tanult. Hazatérve 1649-től Gyulafehérváron, 1651-től Vízaknán, 1657-től Nagyenyeden szolgált lelkészként. 1658-ban esperessé választották, később vis ...

                                               

Heyl János

Szakolcai Nyitra megye származású. Miután befejezte hazai tanulmányait, külföldre ment és 1692. május 6-án beiratkozott a wittenbergi egyetemre, ahol 1694. október 16-án nyert magisteri címet. Itt több felolvasást tartott, még 1707-ben is itt tar ...

                                               

Horváth András (iskolaigazgató)

Petényi, Abaúj megyei származású. 1635. december 20-tól a wittenbergi egyetemen tanult, 1637-ben hazájába visszatérvén ismeretlen helyeken rektoroskodott. 1644-ben I. Rákóczi György a kassai református egyházközség első lelkészének helyezte be 22 ...

                                               

Kölkedy Mihály

Kölkedy Mihály római katolikus pap, főesperes, egyházi író. Kölkedy Mihály vélhetően a rábaközi Páli községben született. Gróf Kollonich Lipót győri püspök felismerte tehetségét és 1695-ben a bécsi Pázmáneumba küldte tanulni. Keresztély Ágost győ ...

                                               

Lippóci Miklós

Lippóczi Miklós, Thököly Imre fejedelem evangélikus udvari prédikátora, a magyar nyelvű barokk irodalomhoz vallásos hazafias buzdító iratával járult hozzá.

                                               

Mányoki S. István

1640. szeptember 29-én lépett Debrecenben a református iskola felsőbb osztályaiba. 1647. január 27-től Franekerben teológiát tanult. 1648. december 27-én Debrecenben tanár volt, de már 1650. január 10-én közte és a tanulók közt egyenetlenség táma ...

                                               

Marosi István (református lelkész)

A 18. században Komárom vármegye dunántúli része a teljes elpusztultság után lassanként ismét benépesedett, a többnyire református lakosságból a tatai egyházmegyét szervezték meg. Így Tatabánya egyik elődközségében, Bánhidán 1622-ben telepedtek l ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →