★ Free online encyclopedia. Did you know? page 91                                               

Nedeczky István (földbirtokos)

Nedecei Nedeczky István földbirtokos, 1848-as honvéd, az 1860-as években a magyarországi függetlenségi szervezkedések egyik vezetője, országgyűlési képviselő.

                                               

Perczel család

A bonyhádi Perczel család német eredetű magyar nemesi család. A család nemzedékeinek ágaival több tucat olyan személyiséggel gazdagította nemzetünket, akiknek tevékenysége elválaszthatatlanul egybeforrt Tolna és Baranya megye 18-20. századi törté ...

                                               

Perényi Gábor (főkamarás)

Perényi Gábor a Perényi család bárói ágából származó XVI századi főúr, Ugocsa vármegye főispánja. 1505-től királyi kamarásmester, a mohácsi csata egyik áldozata.

                                               

Perényi Péter (országgyűlési képviselő)

1839. november 20-án született Nagydoboson, Perényi Lajos és Szikora Teréz gyermekeként. Középiskolai tanulmányait Késmárkon és Iglón végezte, a Kassai Királyi Jogakadémián szerzett jogi képesítést. Ezután 1856 / 57-ben a téli félévben kezdte meg ...

                                               

Prückler család

A Prückler család egy régi római katolikus polgári származású stájerországi, illetve alsó-bajorországi család, amely a 18. században telepedett le Magyarországon.

                                               

Petrichevich-Horváth Ferenc

1778-tól 1804-ig az unitárius egyház főgondnoka volt, Petrichevich-Horváth Boldizsárt követte ebben a tisztségben. Végrendeletében a kolozsvári kollégiumnak hagyományozta egész zsuki jószágát, Felsőszovát és Kötelend gabona, bor és malomhasznának ...

                                               

Podmaniczky család

A Podmaniczky család Trencsén vármegye egyik legrégibb családja, amely nevét az ugyanazon vármegyében fekvő Podmanin helységtől vette. Nevét korábban Podmanini de Podmaninnak írta.

                                               

Podmaniczky József

Báró podmanini és aszódi Podmaniczky József protestáns főnemes, császári és királyi valóságos belső titkos tanácsos és kamarás, főispán.

                                               

Pongrácz Imre (püspök)

Szentmiklósi és óvári báró Pongrácz Imre esztergomi kanonok, útleíró, római katolikus prépost és püspök.

                                               

Prónay László

Báró tótprónai és blatnicai Prónay László alispán, Turóc és Csanád vármegye főispánja, tanácsos, több vármegye királyi biztosa, közjogi író.

                                               

Rozgonyi István (ispán)

Rozgonyi László fia a monyorósi ágból, Péter veszprémi püspök fivére. 1405 és 1410 között relator, majd 1410 és 1413 között udvari lovag. Zsigmond király kíséretében diplomáciai szolgálatot teljesített 1415 őszén Aragóniában és 1416-ban Londonban ...

                                               

Rozgonyi István (országnagy)

Rozgonyi Simon országbíró fia a semptei ágból, György országbíró és Simon főkancellár testvére. Dobor ostrománál vitézségével kitüntette magát. Hatalmas birtokadományokban részesült Sempte uradalma, a konstanzi zsinaton 1414–1418 Zsigmond király ...

                                               

Rozgonyi Péter

Rozgonyi László fia, Rozgonyi Simon † 1414 országbíró unokaöccse. 1401-ben székesfehérvári kanonok, 1402-ben önkényesen elfoglalta a hántai prépostságot. 1413-ban dömösi prépost, majd veszprémi kanonok és egri egyházmegyés pap. 1417. augusztus 15 ...

                                               

Rudnay család

Ez az ág római katolikus felekezetű. Rudnay Flóris 1801-1866, és Biróczy Franciska 1809-1836 házasságából több gyermek született: Rudnay Mária 1829-1888, Povolny Gusztáv, deménfalvi földbirtokos neje. Rudnay István 1827-1916, 1848-as honvéd főhad ...

                                               

Szapáry család

A szapári, muraszombati és széchyszigeti gróf Szapáry család régi magyar nemesi család. A család nevét leginkább gróf Szapáry Gyuláról, Magyarország miniszterelnökéről ismerjük.

                                               

Szapáry Lőrinc

A főnemesi szapári, muraszombathi és széchiszigeti gróf Szapáry család sarja. Apja, gróf Szapáry Gyula 1832-1905, anyja, gróf tolnai Festetics Karolina 1838–1919 volt. Fivére, gróf Szapáry György 1865–1929, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja ...

                                               

Széchényi Zsigmond (kamarás)

Felesége, gróf cziráki és dénesfalvi Cziráky Mária 1724-1787 volt, akivel 1747. június 25-én kötött házasságot. A házasságukból több gyermek született: Széchényi József János 1751-1774. Széchényi Anna Borbála 1753-1817. Széchényi Ferenc 1754-1820.

                                               

Szécsényi család

A család alapítója a Kacsics nemzetség Falkos ágából származó Szécsényi Tamás volt, aki 1301-ben szembefordult nemzetsége többi tagjával, akik Csák Mátét támogatták és Károly Róbert pártjára állt. Később ezért a királytól adományul kapta nemzetsé ...

                                               

Szelestey család

Az alsószelestei Szelestey család az egyik legrégibb Vas vármegyei eredetű nemesi család, mely a Ják nemzetségből ered. A legrégibb okleveles említésük a 13. századból való. Szelestére V. István 1271-ben, Károly Róbert pedig 1324-ben ad új adomán ...

                                               

Szél Kálmán

Szél György és Kovács Erzsébet fia. A gimnázium 3 alsó osztályát Derecskén, a többit, valamint a bölcseleti és hittanszaki tanfolyamot a Debreceni Református Kollégiumban végezte. 1857 őszén külföldi egyetemeket látogatott Göttingen, Genf. A bécs ...

                                               

Szilágyi László (horogszegi)

Horogszegi Szilágyi László magyar nemes, szreberniki várnagy, bácsi főispán, Zsigmond magyar király hűbérese. bernolchi Szilágyi Miklós fia, valamint Szilágyi Gergely szarvaskői várnagy és baxai-vérvölgyi id. Szilágyi Mihály testvére. Lánya Szilá ...

                                               

Szilágyi család

A Szilágyi család a Szilágyságból származik ma Sălaj County néven Románia része. A legtöbb szakember egyetért abban, hogy a család kihalt a középkorban. W. A nemes horogszegi Szilágyiaknak Magyarországon leszármazottaik Nyírgelse, Nyírmihálydi és ...

                                               

Szilágyi Miklós (bernolchi)

bernolchi Szilágyi Miklós, Lorándnak fia, horogszegi Szilágyi László Szrebernik-i várnagy és bácsi főispánnak apja, horogszegi Szilágyi Erzsébetnek, Mátyás király anyjának nagyapja.

                                               

Szluha család

A család korábbi eredete homályba vész. Mindenesetre a Szluha név a szláv sluha szolga szóbol ered. Feltehetően a szláv-tót eredetű szolgarétegből, gazdasági cselédségből emelkedett ki a család. Első ismert tagjai három testvér, név szerint Márto ...

                                               

Tersztyánszky Dezső

Az ősrégi nemesi származású nádasi Tersztyánszky család sarja. Édesapja, nádasi Tersztyánszky Zsigmond 1811-1863 1848-49-es honvédhuszárőrnagy, édesanyja sipeki Balás Izabella volt. Tanulmányai befejeztével 1867-ben pappá szentelték. Segédlelkész ...

                                               

Tisza család

A borosjenői nemes, illetve borosjenői és szegedi gróf Tisza család régi magyar nemesi család, mely Magyarországnak két miniszterelnököt és további jeles személyeket adott. A Tisza család szerepét a 17. század közepétől ismerik krónikáink, főleg ...

                                               

Tisza László (főjegyző)

Borosjenői Tisza László császári és királyi kamarás, földbirtokos, Bihar vármegye főjegyzője és országgyűlési követe. Tisza Kálmán miniszterelnök nagyapja. Ő építtette a geszti kastélyt, amely attól fogva a Tiszák nagyváradi nemesi kúriájával egy ...

                                               

Viczay család

E család a Kanizsai családdal és az Ostffy családdal együtt az Osl nemzetségből ered. Nevét a Sopron vármegyei Vicza helységről kapta. Az első ismert tagja lósi Viczay Beled, akit levéltári iratok 1237-től 1291-ig többször említenek. A család fén ...

                                               

Viczay Jób

Loósi és hédervári báró, majd gróf Viczay Jób Keresztély magyar főúr, Viczay Ádám báró és Perényi Erzsébet bárónő fia, Héderváry Katalin unokája.

                                               

Wesselényi Miklós (bíró)

Wesselényi Miklós I. János királyt támogatva részt vett a királyi hatalomért Habsburg Ferdinánddal folyó harcokban, majd János Zsigmond alatt Erdély ítélőmestereként szolgált. Kolozsvárt, 1575-ben ítélőmesterként ő olvasta fel az ítéletet a Bátho ...

                                               

Zichy Hermann (nemzetőrparancsnok)

A gróf zicsi és vázsonykői Zichy család. Édesanyja gróf Festetics Julianna 1789–1816 Festetics I. György gróf és jakabházi Sallér Judit 1766–1829 lánya, apja pedig gróf Zichy Károly 1778–1834, Pozsega, majd Moson vármegye főispánja, 1825-ben a ma ...

                                               

Aba nemzetség

Az Aba-nemzetség vagy Oba-nemzetség az egyik legkiterjedtebb Árpád-kori eredetű nemzetség volt. Az Aba-nemzetség névadó őse Aba Sámuel király. A család másik közismert tagja Aba Amadé tartományúr.

                                               

Nekcsei Sándor

Nekcsei Sándor kőszegi várnagy, Nekcsei Demeter tárnokmester testvére. Az Aba nemzetség Lipóci ágából származott, családja eleinte a Lipóci nevet használta. Apja id. Nekcsei Sándor, aki Kán László erdélyi vajda nővérét vette nőül. Összesen négyen ...

                                               

Apor (hadvezér)

Apor 10. századi magyar hadvezér. A 14. századi krónika-kompozíció szerint ő volt a Bizáncot támadó magyar seregnek a vezére 959-ben, amelyikhez Botond vitéz története is kapcsolódik. Az Apor nemzetség névadó őse. Fontos szerepét jelzi, hogy a 95 ...

                                               

Baksa nemzetség

Bodrogközi eredetű. Birtokai nagyrészt Heves és Zemplén vármegyében feküdtek: Dorogháza, Bodrog-Szerdahely, Kövesd, Homoki Hunky, Zemplén, Lagmócz, Szöllőske, valamint a Szabolcs vármegyei Halász, Gyüre településeken. A nemzetség tagjai a 13. szá ...

                                               

Bána nemzetség

A Bána nemzetség az ősi magyar nemzetségek egyike volt. Mindazonáltal puszta létezéséről is megoszlik a történészek véleménye. Györffy György szerint 10. századi múltra visszatekintő ősi magyar genus, bár a késő avar vagy besenyő eredet is elképz ...

                                               

Becsegergely nemzetség

Becsegergely nemzetség hazánk legnevezetesebb nemzetségeinek egyike. Leszármazottai a 12. századtól kezdve az ország főurai közé tartoztak, és főképp az erdélyi részeken többször is vezérszerepet töltöttek be. A nemzetséget Kézai Simon tévesen fr ...

                                               

Dénesmonostora

Dénesmonostora az egykori Zaránd vármegyében, a Fehér-Körös és a híres bortermő Makra hegy közötti területen állt egykor, aképpen, hogy a monostor maga még az Egri egyházmegyéhez, de a vele szemben, a Fehér-Körös jobbpartjára eső falu már a Várad ...

                                               

Csák nemzetség

A Csák nemzetség honfoglalás kori őse Szabolcs vezér volt. Anonymus szerint unokája volt az államalapításkor élt Csák, akiről a nemzetség a nevét kapta. Sok jel mutat arra, hogy Szabolcs Árpád közeli rokona volt, azaz a Csák nemzetség a "magyar k ...

                                               

Geregye nemzetség

A nemzetség nevét Vas megyében, a Sorok-patak mellett fekvő Geregye község neve őrizte meg. Itt Vas megye déli részén, Egervár mellett, voltak ősi birtokai, később Kraszna és Szolnok vármegyékben szerzett még birtokokat. A Geregye nemzetségből sz ...

                                               

Héder nemzetség

A Héder nemzetség ősei, Héder nádor és testvére Wolfer akik II. Géza idején települtek be Magyarországra valószínűleg Karinthiából, ahol Héder Hédervárt, Wolfer pedig Németújvárt kapta birtokul. Wolfer a németújvári hegyen épített nemzetségi mono ...

                                               

Hontpázmány nemzetség

A Hont-Pázmány nemzetség ősei, Kézai Simon szerint, Hont és Pázmány testvérek, akik Svábföldről mint páncélos vitézek Szicíliába indultak, Géza fejedelem azonban feltartóztatta őket.

                                               

Hontpázmány nemzetség Bényi ága

A Hontpázmány nemzetség Bényi ágának fészke, Bény falu a Garam jobb partján, Esztergom, Bars és Hont megyék határszélén állt, de valójában Esztergom megyébe esett, és itt Bényen állt a nemzetség ősi, díszes premontrei monostora is.

                                               

Kacsics nemzetség

A Kacsics nemzetség vagy Kácsik nemzetség régi magyar nemzetség, amelynek ősi birtoka a Nógrád vármegyei szécsényi uradalom volt az Ipoly mentén. A címere koronás arany oroszlán volt kék pajzson. A nemzetségből származott a Gertrúd magyar királyn ...

                                               

Monoszló nemzetség

A nemzetség ősi központja a Kőrös vármegyei Monoszló vár lehetett a Csázma mellett. A nemzetség tagjai II. András idején emelkedtek országos tisztségekre.

                                               

Monoszló Lodomér

Monoszló Lodomér vagy Ladomér, váradi püspök, esztergomi érsek. Művelt, korában kiemelkedőnek számító államférfi, az egyház elsőbbségének védelmezője. A nevezetes Monoszló nemzetség tagja, közülük többen viseltek főpapi méltóságot. V. István kirá ...

                                               

Monoszló Péter

Apja, Gergely, krassói ispán és a kunok bírája volt. Egyetemet végzett magiszter, 1266-tól István ifjabb király alkancellárja. Az erdélyi káptalan 1270 elején választotta püspökké. Testvérei, Egyed és Gergely lázadása miatt V. István halála után ...

                                               

Péc nemzetség

A Pécz nemzetség a 13. században felemelkedő nemesi nemzetség volt. Címere alapján nem honfoglaló, hanem később, talán II. András idején betelepülő nyugati lovagoktól származott, akik Győr vármegye déli részén kaptak birtokot. A nemzetség később ...

                                               

Salamon nemzetség

A Salamon nemzetségbeliek Pozsony vármegye lakói voltak. A Csallóközben, Dunaszerdahely vidékén laktak. Első ismeretes ősét Mokud nak nevezi egyik 1186-ban kelt írásos emlékünk, aki királyi pristaldus volt. Több írott emlék is megnevez jó néhány ...

                                               

Tomaj nemzetség

A Tomaj nemzetség Anonymus Tonuzoba besenyő vezér leszármazottjának tartotta. Tonuzoba a Névtelen jegyző állítása szerint még Taksony fejedelem idejében jött be az országba.Taksony-tól az Abádi-rév mellékét kapta települési helyül: a mai Kunmadar ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →