★ Free online encyclopedia. Did you know? page 86                                               

Fallenbüchl Tivadar

Fallenbüchl János és Stefula Katalin fia, Fallenbüchl Ferenc öccse. 1899-ben végzett a budapesti polgári iskolai tanárképzőben, illetve a budapesti egyetemen francia szakos nyelvtanári képesítést kapott. 1907-ben a matematika-fizika-pedagógia sza ...

                                               

Fitter Ádám

Nemesi család sarja volt. Nagyszombatban tanult, hol az evangélikus vallásról a katolikus vallásra tért át, és 1696-ban a rendbe lépett, miután tanulmányait befejezte, bölcseleti s teológiai doktorrá avatták. Több helyen tanította a filozófiát és ...

                                               

Gaál Miklós (tanár)

Szülei jómódú birtokosok voltak, tanulmányait 1832-ban fejezte be Nyitrán, ezután szeptember 25-én a piarista rendbe lépett. A két próbaévet 1835-ig letöltötte, majd tanulmányainak folytatása végett Vácra ment, itt a bölcseletet és Nyitrán a teol ...

                                               

Gáspár János (pedagógus)

Gáspár András székely eredetű iskolamester és Deme Klára fia. 1827 őszén ment a nagyenyedi református kollegiumba, ahol ingyen ellátásban részesült és majd a későbbi regényiró báró Kemény Zsigmond mellett diákszolga volt, így jutott a csombordi b ...

                                               

Györgypál Albert

Szegeden végzett teológiát, 1937. május 2-án szentelték pappá. Orosházán hittantanár volt. Nagyváradról került 1944-ben az észak-Ukrajnai frontra, ahol tábori lelkészi szolgálatot teljesített. Részletes leírást írt az élményeiről. 1945-ben a nagy ...

                                               

Hahóthy Sándor

Felső-hahóti Hahóthy Sándor fővárosi polgári iskolai tanár, a polgári iskolai országos tanáregyesület elnöke, a főváros törvényhatósága által a légszeszfogyasztás vizsgálására kiküldött szaktanár.

                                               

Hargitai Zoltán

Hargitai Zoltán, 1934-ig Winter botanikus, középiskolai tanár. Botanikai szakmunkákban nevének rövidítése: "Hargitai”.

                                               

Heffler Konrád

A premontrei rendbe lépett 1868. október 1-jén és a bécsi egyetemen hallgatta a teológiát, 1875. augusztus 5-én pappá szentelték. Tanár volt 1876-79-ben Nagyváradon, 1879-80-ben Jászón tanárvizsgálatra készült, 1880-81-ben ismét gimnáziumi tanár ...

                                               

Hevesi János

Hevesi János, Jakkel polgáriskolai tanító és okleveles tornatanár, Sikor Margit férje, Hevesy Iván művészettörténész apja.

                                               

Horváth József (tanár, 1865–1921)

Horváth József és Peti Katalin fia. 1882. augusztus 27-én a kegyes tanítórendbe lépett, 1888. július 2-án pappá szenteltetett föl és Kolozsvárt az egyetemre járó tanárjelölteket a magyar és latin nyelvre és irodalomra tanította. 1890-91-ben a vác ...

                                               

Indali Péter

Szülei földművelők voltak. Iskoláit szülőhelyén kezdte a református kántornál és a kolozsvári református kollégiumban fejezte be. A bölcseleti, jogi és hittani tanfolyamok alatt, mint szegény szülők gyermeke, magán- és osztálytanítással tartotta ...

                                               

Ivánka Sámuel

Iparos szülők gyermeke. Tanulmányait szülőföldjén kívül a kisújszállási, s a debreceni iskolában végezte, ahol 1842-ben lépett a felsőbb osztályokba. Ez utóbbi helyen szegénysége, s a nehéz önfenntartási gondok miatt le kellett mondania vágyáról, ...

                                               

Kecskeméthy László (tanító)

A gimnásiumot Mezőtúron és Debrecenben végezte, a VIII. osztályból kiment Érmindszentre rektornak, ahol három évet töltött. 1874-ben Mezőtúrra hívták tanítónak. A tanyai iskolából egy év múlva 1875 a belvárosi leányiskolához, amikor pedig a tanít ...

                                               

Kis Ferenc (lelkész)

Kiss Ferenc és Dénes Mária közszékely szülők fia. 1826-ban a székelyudvarhelyi iskolába küldték, ahol a 2. conjunctica osztályba került, hét év alatt elvégezte a hátralevő hét osztályt, 1833-ban deákká lett és hat év alatt a bölcseleti, jogi és h ...

                                               

Kiss Gábor (tanár)

Kiss János kántortanító és Darabant Annak görög-katolikus szülők fia. A gimnázium nyolc osztályát Nagyváradon végezte és az ottani szeminárumban egy évet töltött, azután tanári vizsgát tett a történelemből, földrajzból magyar- és latin nyelvből. ...

                                               

Kiss Lajos (tanár, 1849–1912)

Kiss Sándor műkertész és Izsó Zsuzsánna fia. A gimnáziumot Sárospatakon végezte és 1869-ben ugyanott az akadémia teológiai tanfolyamára lépett, ahol 1873-ig tanult, egyszersmind id. Vay Miklós báró koronaőr unokáinak nevelője volt. 1873-ban mint ...

                                               

Kiss Sándor (tanár, 1849–1914)

Kiss Pál székely határőr-ezredi százados és Mihály Anna fia. Gimnáziumi tanulmányait a nagyenyedi Betheln-főiskolában kezdette és a kolozsvári református kollegiumban végezte. Innen a kolozsvári jogakadémiára ment és azt 1872-ben elvégezte a dési ...

                                               

Kousz György

Kousz György magyarországi szlovén kántortanító, a mai Perestó iskolmestere volt. Történeti dokumentumokban 1808-ban tűnik fel. A vizitáció szerint helybeli születésű, körülbelül egy évtizede taníthatott a faluban. Perestón keletkezett egy római ...

                                               

Kovács Dániel (tanár, 1862–1917)

Magyarhomorogon született, ahol apja, Kovács József lelkész volt, anyja Költő Julianna. Középiskolai tanulmányait Budapesten, Nagyszalontán és Debrecenben 1883-ban végezte a református kollégiumban, egyszersmind gróf Vay Ádámnál nevelősködött. Fe ...

                                               

Kovács Gábor (tanár)

Kovács Gábor, 1854. április 9. – Miskolc, 1916. szeptember 28) bölcseleti doktor, református főgimnáziumi tanár, Kovács Lajos tanár bátyja.

                                               

Kovács Gyula (tanár)

Katz József és Klein Fáni fia. Középiskolai tanulmányait a csornai premontrei-rend keszthelyi és szombathelyi főgimnáziumában végezte 1885-ben, a bölcseletet a budapesti egyetemen 1886-91-ben végezte, közben egy évig nevelősködött Nyitra megyében ...

                                               

Kovács Lajos (tanár, 1856–1900)

Kovács Lajos állami felső-kereskedelmi iskolai tanár, református lelkész. Kovács Gábor református főgimnáziumi igazgató és író testvéröccse.

                                               

Kőszeghy-Winkler Györgyné

1928-ban Szilágyi Erzsébet leánygimnáziumában érettségizett jeles eredménnyel. Tanári karrierjét 1935-ben kezdte meg a Notre Dame de Soin leánygimnáziumában német szakos oktatóként. Az Országos Nőképző Egyesület Veres Pálné leánygimnáziumának oro ...

                                               

Krajczár Károly

Krajczár Károly magyarországi szlovén pedagógus, népmesegyűjtő, tankönyvszerkesztő. Szülei vendvidéki földművesek voltak, id. Krajczár Károly és Borovnyák Etelka. Elemi iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. A budapesti egyetemen a tanárkép ...

                                               

Kuncz Elek

Tanulmányait Keszthelyen, Szombathelyen és Pesten végezte. 1868-ban nyert tanári oklevelet és a nagyszebeni főgimnáziumban a bölcseletet, történelmet tanította 1875. szeptember 21-ig, mikor a losonci magyar királyi állami gimnázium igazgatójává n ...

                                               

Láng Mihály (pedagógus)

Gimnáziumi tanulmányait Nagykárolyban, az elemi tanítóképzőt Szatmárt és Máramarosszigeten, a polgári tanítóképző-intézetet Budapesten a Pedagógiumban, az óvónőképző-intézeti tanárokat képesítő tanfolyamot szintén Budapesten végezte. Szatmárnémet ...

                                               

Macher Ede

Macher Sebő jegyző-kántortanító és Wagner Klára fia. A gimnázium négy alsó osztályát a tatai piaristáknál, a felsőbbeket a győri bencéseknél járta, az érettségi vizsga letétele után, 1883-ban a győri nagyobb papnevelő intézetbe került, ahol három ...

                                               

Máday Mátyás

Tanképesítést nyert Szarvason 1871-ben, tanított Szegeden tíz évig és 1881-től Aradon elemi iskolai igazgató-tanító. 1879-ben az állatvédelem érdekében országos mozgalmat indított. A bécsi világkiállításon mint kiküldött jelent meg. Elhunyt 1918. ...

                                               

Magó Károly

Jászfényszaruban született, ahol apja, Magó István jómódú iparos volt. Édesanyja Sevelya Mária. A gimnázium két osztályát Gyöngyösön végezte, később még két évig járt a gimnáziumban a budapesti piaristáknál. A négy osztály végzésével a budai álla ...

                                               

Magyar László (tanár)

Ungár Sámuel és Feigelstok Katalin fiaként született. Középiskolai tanulmányait 1875-ben a sümegi reáliskolában kezdte, de már a következő évben Budapesten folytatta azokat. 1880-ban a budapesti országos izraelita tanítóképzőbe lépett be, ahol 18 ...

                                               

Magyarlaki József

Magyarlaki József dr gimnáziumi tanár, a pécsi Pius Gimnázium meghatározó tanáregyénisége, aki rövid oktatói munkássága ellenére is elismert személyiséggé vált Pécsett. Későbbi híres pécsiek kerültek ki osztályából, akik mindig elismerően nyilatk ...

                                               

Marics Ferenc

Marics Ferenc magyarországi szlovén római katolikus tanítómester és kántor. A mai Apátistvánfalván született, a Vendvidéken. Édesapja Marits sic! György tanító volt, édesanyja a ritkaróczi ritkaházai, ma Kétvölgy születésű Trájber Anna. Apját köv ...

                                               

Marton József (premontrei szerzetes)

Dr. Marton József premontrei szerzetes, irodalomtörténész, költő, római katolikus áldozópap és főgimnáziumi tanár.

                                               

Mártonffy Imre

Apja, Mártonffy Frigyes az irodalommal foglalkozott. Tanulmányait a királyi gimnáziumban négy évig és a királyi katolikus tanítóképzőben a fővárosban végezte és atyja mellett ő is az irodalommal foglalkozott, 1887-ben tanítói oklevelet szerzett é ...

                                               

Mátyás Ernő

1907 és 1911 Kolozsváron hallgatta a teológiát, majd 1924–25-ben Genfben képezte magát tovább. 1921-ben szerezte meg tTeológiai magántanári oklevelét Kolozsvárt, majd 1922-ben a szegedi egyetemen filozófiai doktori oklevelet nyert. 1914 és 1925 k ...

                                               

Meggyesi Sándor

A Felvidéken kezdte meg tanítói működését. 1925-28 között a losonci YMCA Young Men’s Christian Association magyar csoportjának egyik vezetője volt. A harmincas években a Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület SZKIE magyar tagozatát szervezte. ...

                                               

Mokry Sámuel

Szülei: Mokry Sámuel és Ágoston Vilma voltak. Iskoláit Újverbászon és Pozsonyban végezte el. Ezt követően Halléban és Keszthelyen tanult. 1854-1858 között Orosházán volt lelkész. 1858-tól a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium vezető ...

                                               

Molnár Antal (tanító)

Gimnáziumi tanulmányait Szatmárt kezdte és Debrecenben folytatta. A tanítóképző első két évének elvégzése után másfél évig segédtanító volt Bagamérban, majd visszament Debrecenbe és elvégezte a tanítóképzőt. 1883-ban Nyüvedre ment tanítónak, 1886 ...

                                               

Molnár Károly (tanár)

Érettségi vizsgát tett Székelyudvarhelyt 1869-ben a református kollégiumban, azután egy évi jogi tanfolyamot hallgatott ugyanott és három évi bölcseletit Budapesten, mialatt a tanárképző rendes tagja volt. 1874. február 18-án kinevezték a Magyar ...

                                               

Molnár Oszkár (pedagógus)

Müller Kálmán és Koreczkó Irén fia. 1905-ben szerezte filozófia-pedagógia szakos tanítóképző intézeti tanári oklevelét a budapesti egyetemen. 1907-től Kolozsváron mint tanítóképző intézeti tanár működött, majd 1920-tól a budapesti VII. kerületi D ...

                                               

Molnos Dávid

Molnár István és Péterfi Zsuzsánna földművelő szülők fia. Középiskoláit a kolozsvári unitárius kollégiumban végezte, a jogi tudományokat ugyanott a királyi líceumban hallgatta. 1802-ben P. Horváth Ferenc és P. Horváth Miklós költségén külföldre m ...

                                               

Nagy Lajos (igazgató)

Nagy József és Berecz Erzsébet szegény földműves szülők fia. A gimnázium I-IV. osztályát a soproni evangélikus líceumban nagy nélkülözések közt végezte, s ekkor ügyvédi díjnok lett. 1876-ban a csurgói állami tanítóképzőintézetbe lépett és 1879. j ...

                                               

Nagy László (tanár, 1838)

Székely huszár család sarja. Tanulását a szentkirályi református elemi iskolában kezdette meg, melyet folytatott és bevégzett a sepsiszentgyörgyi négy osztályú katonai jellegű úgynevezett normális iskolában, ahonnét 1852-ben átlépett a nagyenyedi ...

                                               

Nagy Sándor (tanító)

Nagy István iparos és Szabó Flóra fia. Négyéves korában apja meghalt és neveltetése anyja gondjaira maradt. 1872-ben Sárospatakra ment, ahol nélkülözések és küzdelmek között a gimnázium három alsó osztályát kitűnően elvégezte, majd kiment segédta ...

                                               

Németh Lajos (tanító)

Tanulmányait a soproni evangélikus tanítóképzőben végezte. Tanítói működését Téten Győr megye kezdte, 1868-ban Békéscsabára választották meg, ahol a legnagyobb magyarországi evangélikus gyülekezetben folytatta munkásságát. A békésvármegyei nyugal ...

                                               

Némethy Károly (tanító)

Középiskoláit 1848-ban az evangélikus gimnáziumban végezte. A szabadságharcban mint honvédhadnagy vett részt. A fegyverletétel után a Wasa-ezredbe soroztatott, ahonnét, miután számtiszti rangfokozatot nyert, két évi és öt hónapi szolgálat után el ...

                                               

Novák Antal (tanár)

Középiskoláit a székelykeresztúri unitárius és a székelyudvarhelyi római katolikus főgimnáziumban végezte. 1870-ben a budapesti József-műegyetem hallgatója lett, itt három évi tanfolyamot végzett, de 1874. május 4-én rendes sorozás útján a császá ...

                                               

Oláh Béla (tanár)

Oláh István ügyvéd, később királyi aljárásbíró és Detrich Vilma nemes szülők fia. Az I-V. gimnáziumi osztályt Budapesten a református főgimnáziumban, az VI-VIII. -at a budapesti II. kerületi egyetemi főgimnáziumban végezte, a bölcseleti négy évet ...

                                               

Pálfi Károly

Pálfi István és Fülöp Anna unitárius székely szülők fia. Szülei a tordai algimnáziumba vitték, ahol az V. osztályt végezte és kiváló jelét adta a költészet iránti hajlamának és arra való tehetségének. 1865 őszén a kolozsvári unitárius főiskola ki ...

                                               

Pap Ferenc (tanító)

Földműves szülők gyermeke. Iskoláit a soproni evangélikus gimnáziumban és tanítóképzőben végezte. 1858-ban elment segédtanítónak Farádra. Működött Káldon, majd Doroszlón, folytonosan önművelés alapján gyarapítván ismereteit. 1867-ben a nemesmagas ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →