★ Free online encyclopedia. Did you know? page 50                                               

Aszalai István

Jeles országgyűlési szónok volt. Kismarton, Kőszeg, Bernstein és Hornsteinnak Magyarországhoz való visszacsatolására őt hatalmazták fel az ország rendjei 1655-ben, továbbá rábízták a Rába és Mura szabályozását s kitisztíttatását.

                                               

Baczoni Lajos

Iskoláit Székelyudvarhelyt kezdette. A 7. gimnáziumi osztályt Nagyváradon, a 8 at és a jogot Sárospatakon végezte, ahol két évvel később a kassai királyi ügyészségnél folytatott gyakorlati működés után 1875-uen a jogakadémiánál rendkívüli, majd a ...

                                               

Balia Sámuel

Hunyad vármegyei nemes családból származott, a középiskolát Nagyenyeden végezte, majd a kolozsvári jogakadémián tanult. 1772-ben Hunyad megyei aljegyző, 1781-ben megyei főjegyző, 1791 körül az erdélyi királyi tábla bírája volt Marosvásárhelyen. K ...

                                               

Bánrévy Gábor

Bánrévy Gábor, dr. magyar jogász, nyugalmazott egyetemi tanár, Professzor Emeritus, PhD, a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának kiemelkedő művelője.

                                               

Barna Zsigmond

Nyermeghi Barna Zsigmond főjegyző, fővárosi tanácsos, ügyvéd. Pest városának főjegyzője, később tanácsosa, Barna Ignác és Barna Ferdinánd testvéröccse volt.

                                               

Beke Márton

Zala vármegyei származású, a széptudományokban, bölcseletben és jogtudományokban jártas volt, előbb az elemi úgynevezett nemzeti iskolákban tanította a latin nyelvet, számtant, szépírást és más elemi tantárgyakat, azután Körmöcbányára hivatott me ...

                                               

Bernát Mihály

Bernátfalvai Bernát Mihály ügyész, festőművész, vegyész. Heves vármegyének tiszteletbeli alügyésze, festő, vegyész és mechanikus volt, teljes életét a tudománynak és művészetnek szentelte, szép könyvtárral és geológiai gyűjteménnyel bírt. Lavotta ...

                                               

Bodnár István (ügyvéd)

Az 1848-49. szabadságharcban mint honvédszázados vett részt, azután ügyvédkedett Balassagyarmaton. Később honvédszázadosi havi 22 forint nyugdíjából élt Tereskén, Nógrád megyében. Iránycikkei a Nógrádi Lapokban, a Budapestben és a Felvidéki Nemze ...

                                               

Bohus Sámuel

Bohus Sámuel jogtudós Bohus György késmárki iskolaigazgató testvére, felsőpetőfalvai származású. 1704-ben iratkozott be a wittenbergi egyetemre s 1708-ban tért haza. Munkái: Kéziratban maradt: Tractatus de dignitate palatinali és De jure Hungaric ...

                                               

Bozóky István (hadbíró)

Bozóky István magyar ügyvéd, költő. Szabolcs vármegyében tevékenykedett, 1808–1814 között Nyíregyháza fiskálisa, városi ügyésze, 1809-ben katonai hadbíró auditor volt.

                                               

Bransch Mihály

Polgári szülőktől származott, gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte. 1762-ben a jénai egyetemre ment, hol teológiát tanult, de utóbb elhagyta a papi pályát és városi hivatalt viselt szülővárosában, hol csakhamar aljegyző, 1777-ben tartom ...

                                               

Brzezina Frigyes

Példányok az 1852. szept. 16. kibocsátott ideiglenes perrendtartás ismeretére. Magyarítá Matics Imre. U. ott, 1853. Német szöveggel is. Praktische Anwendung der provisorischen Gesetze über Grundbuchsverfahren. Pressburg, 1851. Handbuck der Stempe ...

                                               

Büchl Antal

A középiskolát Temesvárt, jog- és államtudományi tanulmányait Bukarestben és Kolozsvárt végezte. 1948-ig jogász Dettán, 1958-ig tanár Gátalján, 1968-ig közgazdász Temesvárt. A Bánságra vonatkozó gazdaság- és művelődéstörténeti cikkeit a Korunk, T ...

                                               

Büky Miklós

Büky Miklós szolgabíró, író Fejér megye palotai járásának kinevezett szolgabírája volt. A Hölgyfutárnak és Divatcsarnoknak volt a munkatársa Jánki név alatt 1851–1853. Népszinművet is írt Atya és vetélytárs címmel bemutatták. Sümeg, 1853 március, ...

                                               

Cholnoky Imre (ügyvéd, 1851–1915)

Csolnokosi ifjabb Cholnoky Imre, Csolnoky – Szatmár, 1915. november 9) ügyvéd, király közjegyző, Szatmár vármegye törvényhatósági bizottságának tagja.

                                               

Czack Péter

Czack Péter író. 1602-ben egy küldöttség tagja volt, mely Kassáról Lőcsére kísérte a későbbi szuperintendenst, Peter Zablert. 1605-ben részvevője volt a várost fenyegető hajdúkkal való tárgyalásnak. 1606-tól kezdve haláláig szerepel Lőcse hivatal ...

                                               

Cserei György

Cserei Mihály és Kun Ilona fia volt. Naplója az erdélyi történetírás máig használt forrása. Pietizmusa – apjáéhoz hasonlóan – a túlvilági üdvösség mellett a földi igazságszolgáltatásra irányul.

                                               

Cserey Lőrinc

Idősebb Cserey Farkas és Boros Kata fia, ifjabb Cserey Farkas testvére. A bölcseletet és matematikát a váci Therezianumban, a jogot Bécsben hallgatta, azután a németországi és hollandiai egyetemekre ment, onnan visszatérve az erdélyi udvari kance ...

                                               

Csizmazia Sándor

Somogyi Csizmazia Sándor, más írásmódban Somogyi Cs. Sándor ügyvéd, író, történész és színműfordító. Somogyi Károly esztergomi kanonok és szegedi könyvtáralapító édesapja.

                                               

Csorba Ferenc

Csorba Sándor és Heinrich Auguszta fia, Csorba József, Somogy megye főorvosának unokája. 1883-ban végezte a jogot és 1884-ben jogi doktorátust szerzett a budapesti egyetemen, majd 1885-ben ügyvédi oklevelet nyert. Egyetemi tanulmányainak befejezt ...

                                               

Daruváry Alajos

A pesti egyetemen jogot és filozófiát tanult. 1845-ben Temes vármegye tiszteletbeli aljegyzője, 1851-ben a pesti országos törvényszéknél államügyészi helyettes, 1854-ben székesfehérvári megyei törvényszéki államügyész, 1856-ban pesti országos tör ...

                                               

Degen Gusztáv

Apja Degen János volt. Testvérei Jenő és Titusz voltak. Fia a nemzetközi hírűvé vált Degen Árpád botanikus. A pesti piaristák gimnáziumában végezte középiskolai tanulmányait, majd 15 évesen, 1849-ben a pesti tudományegyetemen bölcsészhallgató let ...

                                               

Degré Miklós

Apja, Degré Alajos ügyvéd és író a márciusi ifjak egyike volt, így Jókai Mór, Irányi Dániel és Klapka György közelében nevelkedett, édesanyja nemes Koller Amália 1837-1907 volt. Gimnáziumi tanulmányait a budapesti piaristáknál, jogi tanulmányait ...

                                               

Dobó József

Dobó József táblabíró. Kolozs vármegye táblabírája volt, tagja az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaságnak. Kéziratban maradt művei az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában: Kína országában némelj közönséges szokásoknak rövid le írása meljeket ...

                                               

Domokos Dénes

Zalakapolcsi Domokos Dénes táblabíró. Domokos Lajos debreceni bíró és Kenessey Kata fia, Domokos Jakab öccse, Bihar vármegye táblabírája volt.

                                               

Domokos Jakab

Domokos Lajos debreceni bíró és Kenessey Kata fia, Domokos Dénes bátyja volt. Előbb a gróf Wartensleben ezredben hadnagy volt, majd a katonai pályát elhagyva, Bihar megyének főadószedője, később alispánja lett.

                                               

Domonkos Sámuel

Domonkos Sámuel főügyész, táblabíró Abaúl vármegye főügyésze és táblabírája volt, temetése 1818. július 26-án volt Korláton. Nyomtatásban megjelent munkái: 1. Az t. n. abaujmegyei fel ülő nemes sereg kapitány auditora D. S. úrnak felelete, melyet ...

                                               

Enessey György

Enesei Enessey György földbirtokos, táblabíró, cigánykutató, nyelvész. Enessey László és Mesterházy Julianna fia, Győr megye táblabírája volt.

                                               

Erőss Lajos (országgyűlési képviselő)

Erőss Lajos jogász, országgyűlési képviselő, főjegyző, földbirtokos, az Erőss család lengyelfalvi ágának a leszármazottja.

                                               

Fabinyi Ferenc

Jogi tanulmányai Magyarországon és külföldön végezte. Előbb ügyvédként tevékenykedett, majd 1877-től a kincstári jogügyi igazgatóságnál szolgálat. Ezt követően a bírói pályára lépett, s 1883-ban ítélőtáblai bíró lett Marosvásárhelyen. 1891-ben a ...

                                               

Farkas Bertalan (járásbíró)

Átányon született, ahol apja, Farkas Ferenc református lelkipásztor volt. Iskoláit a miskolci református gimnáziumban kezdte meg, majd a sárospataki református kollégiumban folytatta, ahol a teológiai tanfolyamot 1867-ben végezte. Miskolcon 1859- ...

                                               

Farkas János (főjegyző)

Boldogfai Farkas János, jogász, Zala vármegye főjegyzője, Zala vármegyei Ítélőszék elnöke 1787 és 1788 között, a királyság hites ügyvédje, táblabíró, földbirtokos, ideiglenesen Zala vármegyei másodalispán 1783-ban.

                                               

Farkas Károly (politikus)

Ügyvédi oklevelet nyert és Buda város ügyésze volt. 1848-ban Debrecen országgyűlési képviselőjének választotta meg, 1848. június 7-étől a gazdasági bizottmány tagja volt. Később Pest-Pilis-Solt vármegye törvényszéki elnöke és helyettes alispánja ...

                                               

Ferenczy Sándor

Ferenczy József földbirtokos és Gyarmathy Sára fia. Szülei adorjánházi nemesi birtokukat zálogba adván, 1834-ben Lugosra, Krassó megyébe költöztek, ahol Ferenczy Sándor a gimnáziumot végezte. Ekkor a szabadságharc kitört és ő is fegyvert fogott, ...

                                               

Forgách Imre

Forgách Ferenc királyi kincstárnok és Zólyomi Kata fia, Forgách Ferenc öccse volt. 1566-ban Trencsén megye főispánja. 1574-ben az eperjesi, 1582-ben a nagyszombati törvényszék birájául neveztetett ki. 1583-ban a Gergely-naptár befogadása ellen ir ...

                                               

Gaár Vilmos

Tanulmányait a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában kezdte, amit a győri Királyi Jogakadémián folytatott, végül a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen szerzett diplomát. 1884-től ügyvédi tevékenységet folytatott ügyvédjelölt ...

                                               

Horváth János (ügyvéd)

Régi nemes csizmadia családból származott, melynek majdnem minden tagja céhmester volt. Horváth a gimnáziumot Kőszegen, Nyitrán és Sopronban végezte. A jogi tanfolyamot 1873-ban Bécsben kezdette és azután Budapesten folytatta és fejezte be. 1879- ...

                                               

Hűvös Kornél

Botfai Hűvös Kornél, 1882-ig Hirschel író, jogász, Hűvös József fia, Hűvös Iván zeneszerző és Hűvös László szobrász, gyógyszerész testvére. Unokaöccse Hűvös Kornél nyelvész.

                                               

Igyártó Mihály

Igyártó Mihály jogász, alispán. A viski református népiskola befejezése után Máramarosszigeten jogi végzettséget szerzett. Máramaros megye főjegyzője lett 1821-től, majd később alispánja.

                                               

Illucz Oláh János

Jogot tanult a pesti egyetemen és 1843. március 23-án kitűnő eredménnyel felesküdött ügyvédnek. 1845-től kezdve a konzervatív irányú Nemzeti Ujságnak előbb rovatvezetője, később Lipthay Sándor mellett szerkesztője 1848. április 30-ig, amikor Nemz ...

                                               

Juhos János

Középiskolai tanulmányait Nagykárolyban, Szatmáron és Szegeden, az egyetemet Pesten 1869-ben végezte. Ugyanezen évben a földművelés-, ipar és kereskedelemügyi minisztériumba neveztetett ki segédfogalmazóvá, 1874-ben miniszteri fogalmazóvá. 1885-b ...

                                               

Kapy Eduárd

Kapivári Kapy Eduard Dénes József, avagy Kapy Ede – Grodzinpuszta, 1886. augusztus 8) jogász, császári és királyi kamarás, pestmegyi ideiglenes főispáni helytartója, országgyűlési képviselő.

                                               

Kármán Lajos

Újverbászi Kármán Lajos ügyvéd, országgyűlési képviselő, 1848-49-es honvédfőhadnagy, a kassa-oderbergi vasút felügyelőbizottságának elnöke, az 1848-49-iki bonvédegyletek országos központi választmányának elnöke, Budapest székesfőváros törvényható ...

                                               

Keresztúry József

1754-ben lépett a Jézus-társaságba és Nagyszombatban a grammatikai osztály tanára volt. Azonban már 1764-ben kilépett a rendből, mire azután Varasdon és Grazban folytatta tanulmányait. Előbb a szépművészetek tanulására adta magát, de csakhamar át ...

                                               

Keve József

Közel két évtizedig lakott Pesten, a legjobb társaságokban forgott és a fiatal magyar sportemberek többséghez személyes barátság kötötte. Együtt járta be Angliát Rosti Pállal, együtt tette meg az utat Széchenyi Ödön gróffal a Rajnáról le a Dunára ...

                                               

Kiss János (jogász)

Kiss András és Orosz Anna fiaként született. Gimnáziumi tanulmányait Miskolcon kezdte és Kassán folytatta, ahova szülei a német nyelv elsajátítása végett küldték. A budapesti egyetem hallgatója volt és 1871. július 19-én az összes jog- és államtu ...

                                               

Koós Zoltán

Kovács Emil és Traiber Viktória fia. Budapesten, Berlinben és Párizsban végezte jogi tanulmányait. Ezt követően 1900-tól a Magyar Földhitelintézet jogtanácsosa volt, majd 1921-től osztályvezetője, 1924 és 1936 között pedig majd vezérigazgatója. A ...

                                               

Kosutány Géza

Kosutány Géza, teljes nevén: Kosutány Géza Lajos Pál, 1841. június 29. – Budapest, 1908. november 12) királyi ítélőtáblai bíró.

                                               

Kovács Béla (járásbíró)

Kovács József, nemes székely és Uhliaryk Anna fia. Apja az 1848-1849. évi szabadságharcban szállítási vállalatokba bocsátkozván, vagyonát elvesztette és később adótárnok lett, fiát 1862-ben az aradi gimnáziumba küldte, ahol ez a VIII. osztályt 18 ...

                                               

Kovács István (táblabíró)

Kisbirtokos nemes szülők gyermeke egyik őse Kovács Mátyás 1637. december 12-én III. Ferdinándtól kapta nemes levelét, apja Kováts István gubaszövő, anyja Detrich Franciska. Középiskoláit 1861-1869-ben Sátoraljaújhelyt, Székesfehérvárt és Nagyvára ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →