★ Free online encyclopedia. Did you know? page 323                                               

Sághy Mihály (püspök)

1801 és 1805 között Szombathelyen tanult teológiát. 1805-ben szetszéki jegyző, később papi szertartó lett. 1806. november 16-án szentelték pappá, 1809 decemberétől Salomvár plébánosa, valamint Zala vármegye táblabírájaként működött. 1813 december ...

                                               

Sántha Mihály

Sántha Antal és Kiss Teréz, szegény földműves szülők fia. A gimnáziumot Gyöngyösön és Vácon, a teológiát 1845-től a Nagyszombati Egyetemen végezte. 1849. augusztus 12-én felszentelték. Káplán volt Ipolyságon és Varbón, plébános Óvárott Nógrád meg ...

                                               

Schwendtner Mihály

A bölcseletet Nagyszombatban, a teológiát Bécsben hallgatta. 1843. január 13-án miséspappá szenteltetett fel. Segédlelkész volt Budán a Krisztinavárosban. Az 1848-49. évi politikai mozgalmakban való részvétele miatt tábori lelkész volt hat évi fo ...

                                               

Spécz József

A bölcseletet 1825-ben Nagyszombatban, a teologiát 1826-tól a bécsi Pázmán-intézetben tanulta 1830-ig. Ugyanazon év szeptember 30-án felszenteltetett és bölcseleti doktor, majd teológiai borostyános lett. Segédlelkész volt Hédervárt. 1831-ben Pes ...

                                               

Strausz Flórián

Ősapja, a Mosonmagyaróváron lakó strauszenberghi Strausz Ferenc Márton volt, aki 1702 május 26 án szerzett indigenátust a nemesség magyar honosságát valamint családi címert I. Lipót magyar királytól. Apja, strauszenberghi Strausz Ferenc 1829–1880 ...

                                               

Stupiczky Béla

Középiskolai és teológiai tanulmányai után 1869. július 25-én pappá szentelték. Ezután káplán volt Hédervárott, 1870-től Esztergomban, 1872-ben ugyanott karkáplán, 1879-től plébános Dorogon, tíz évvel később bekövetkezett haláláig. Cikkei a Magya ...

                                               

Sullay István

Elvégezvén a gimnázium VI. osztályát, 1857-ben felvették az Egri egyházmegye növendékpapjai közé. 1863-ban pappá szentelték és ez időtől fogva káplán és hitoktató volt egészen 1872-ig, amikor domaházi lelkésszé, 1881-ben pedig bogácsi plébánossá ...

                                               

Szakovics József

Szakovics József magyarországi szlovén római katolikus plébános, imakönyvszerkesztő, a vend nyelv megújításának egyik fő résztvevője. A Vas vármegyei Tiborfán ma Vadarci, Szlovénia született, szülei Szakovics Mátyás és Mácsek Ilona voltak. Szomba ...

                                               

Szalay Pál (plébános)

1863-ban pappá szenteltetett. Plébános volt Dadon Komárom vármegye. Nemzetgazdasági, politikai, nemzetiségi cikkeket írt az Idők Tanúja, Pesti Hírnök, Oesterr. Volksfreund, Magyar Politika, Magyar Korona, Magyar Állam, Religio, Tájékozó, Magyar S ...

                                               

Széchényi Lajos (plébános)

Pusztaszántón született, ahol apja szolgabíró volt. A bölcseleti évek után jogot végzett és a megyei életre szánta magát. Patvarista, majd megyei esküdt lett. Mikor éppen szolgabirónak választották meg, akkor választotta a papi pályát, a teológiá ...

                                               

Szegedy János

A dunántúli köznemesi származású mezőszegedi Szegedy család sarjaként született. Szülei mezőszegedi Szegedy János táblabíró és Majthényi Polixénia voltak. Gimnáziumi tanulmányait Kőszegen végezte, majd filozófiát az 1757 - 1759 években a nagyszom ...

                                               

Szelényi Imre Rudolf

Szelényi Imre Rudolf 1906. december 12-én született Győrszentivánban. Budapesten érettségizett a piarista gimnáziumban, majd 1926-ban belépett a minorita rendbe. Páduában és Rómában végzett teológiát, filozófiát és jogot. 1914-ben VI. Pál meghívt ...

                                               

Szily János (plébános)

Pápai nemes származású. A teológiát, mint a nagyszombati papnevelő-intézet növendéke végezte. 1760-ben felszentelték. Segédlelkész volt Pápán, 1762. március 16-tól Pesten. 1764. január 13-án plébános lett Fülekpüspökin, 1765-ben Karancsságon, 177 ...

                                               

Tasi Gáspár

Lelki-Kalendárium. Az-az, Tizen-két Elmélkedés Az esztendőnek tizenkét holnapira úgy rendeltetett, hogy minden-nap egy-egy czikkelyről elmélkedhessünk, a Vétkeknek ki-irtására, és lelkünkben a Jószágos erkölchöknek béoltására, igen szükséges és h ...

                                               

Telekessy István

Telekessy István, 1633. augusztus 20. – Eger, 1715. március 3) 1689-től csanádi, 1699-től egri püspök.

                                               

Troll Ferenc

Középiskoláit Baján, a filozófiát és teológiát Pécsett végezte. 1843. május 12-én szentelték pappá és káplánnak Felsőmindszentre, majd Pécs-Buda külvárosba küldték. 1846-ban Scitovszky János, a későbbi hercegprímás meghívta a pécsi aulába iktatón ...

                                               

Tulok Gábor

Szülőhelyén, Pápán, majd Gyöngyösön és Egerben elvégezvén tanulmányait 1785-ben áldozópappá szentelték. Ezt követően segédlelkész volt Szihalmon és Egerben, ahonnét elnyerte a keresztespüspöki plébániát. 1809-ben az egri parókiára költözött és cí ...

                                               

Vass Imre (esperes-plébános)

Nemes szülők gyermeke. A gimnáziumot Sátoraljaújhelyen végezte a VI. osztályig, ahonnét egri növendékpapnak vétetett fel, a bölcseleti és teológiai tanfolyam befejeztével 1882-ben áldozópappá szenteltetett. Káplánkodott Heves-Bátorban, Hevesen, R ...

                                               

Pribék István (püspök)

Villei Pribék István József régi nemesi család sarjaként született. Apja, Pribék Félix különböző állami és egyházi uradalmakban volt gazdatiszt, illetve tiszttartó, majd szolgabíró, anyja Szuper Terézia. Az elemi iskoláit Cegléden, a gimnáziumot ...

                                               

Hajdu Tibor Vendel

Édesapja Hajdú Mihály, édesanyja Czuppon Rozália 1829-1904 volt. 1874. szeptember 8-án lépett be Pannonhalmán a bencés rendbe, ahol 1881. július 26-án szentelték áldozópappá. Tanulmányai utolsó négy évét az innsbrucki egyetemen végezte. Győrszent ...

                                               

Halbik Ciprián Gáspár

1857. szeptember 8-án lépett a rendbe. Miután teológiai tanulmányait Pannonhalmán elvégezte, 1864. július 31-én áldozópappá szenteltetett föl. 1864-65-ben hitszónok Pannonhalmán, 1865-77-ben gimnáziumi tanár Győrött, 1877-78-ban gimnáziumi igazga ...

                                               

Darabos György (apát)

Az ősrégi Nádasd nemzetség sarja. Édesapja, nádasdi Darabos Jakab fia János, édesanyja a Nádasdy családból való, Nádasdy Lőrinc fia Tamás lánya, Nádasdy Margit volt. Darabos György egyik fivére, nádasdi Darabos Jakab, 1439-ben, majd 1451-ben Zala ...

                                               

Dréta Antal

Dréta Antal O.Cist, születési nevén Dréta János ciszterci szerzetes, a Zirci apátság első magyar apátja, Mezőfalva település alapítója.

                                               

Horváth József (jezsuita pap)

1750. október 30-án mint rétor vétetett fel a rendbe. Miután Kassán a bölcseletet és teológiát hallgatta, előbb a humaniórákat tanította, azután Magyarország több helyén hitszónok volt. Végül a rend 1773-ban történt föloszlatásakor Kolozsvárt min ...

                                               

Jósa János

Mint udvarhelyi plébános lépett a rendbe s a novíciátust 1730-31-ben Trencsénben töltötte, azután gimnáziumi tanár volt 1733-ban Udvarhelyt, 1734-ben Patakon, 1736-ban Szatmárt, 1737-ben Ungvárt, ünnepi szónok és hittérítő 1738-41-ben Vásárhelyt, ...

                                               

Kovács Pál (jezsuita szerzetes)

Nemes családból származott és 1713. december 23-án Nagyszombatban lépett a rendbe. Még el sem végezte teológiai tanulmányait, amikor hittérítőnek ment Kelet-Indiába, azonban elöljáróinak kérésére onnét visszahívták és folytatta a teológiát. Rövid ...

                                               

Okolicsányi Elek

Okolicsányi József alispán és Révay Franciska fia. Nagyszombatban tanult és 1725. november 14-én lépett a rendbe. 1731-ben a gimnázium I. osztályában, 1733-ban a grammatikai osztályban tanított, 1734-ben a költészetet tanította Nagyszombatban, ah ...

                                               

Budai Isaurus

Budai Isaurus, pater Isaurus kapucinus rendi szerzetes. Magyar hitszónok és a magyar nemes ifjak tanítója volt Bécsben. 1796-ban Szent István napján a francia forradalom eszméi ellen tartott szónoklatot.

                                               

Bors Dániel

1755. október 27-én lépett a rend Márianosztrai zárdájába, 1767-ben került mint concionator hitszónok Acsára és 1770-ben ugyane minőségben Nagyváradra.

                                               

Coelius Gergely

Életéről mindössze annyit tudni, hogy 1537-től haláláig, 1552-ig a római Coelius-dombon, a Santo Stefano Rotondo mellett lévő pálos kolostor priorja volt. Gregorius Coelius Pannoniust korábban tévesen a kolostor korábbi priorjával, Gyöngyösi Gerg ...

                                               

Hadnagy Bálint

Hadnagy Bálint székely származású pálos rendi szerzetes, a rend történetírója, asztrológus. Ő az első pálos szerzetes, akinek 1511-ben kiadott műve nyomtatásban ránk maradt.

                                               

Magyar Mihály (pálos szerzetes)

A Laadi nemes családnak volt pártfogoltja és Laadi Jakab költségén Párizsban végezte teológiai tanulmányait és szintén az ő támogatásának oda később másodszor is visszatért, hogy a héber nyelvben magát kiképezze. Valószínű tehát, hogy Magyar Sajó ...

                                               

Zafféry Károly

Zafféry Károly János bölcseleti doktor, katolikus lelkész, főgimnáziumi igazgató, az első magyar szalézi szerzetes.

                                               

Anthony Grey

Anthony Grey krimiíró, forgatókönyvíró, fordító. Budapesten született, jelenleg is ott él. Rendkívül kalandos életet élt, ez ihlette a könyvírásra.

                                               

Erdélyi Klára

Művelt és buzgó vallásos nő az iparos osztályból, 1860 körül már világtalan volt és a búcsúhelyeket látogatta, ő hozta be Kalocsán és az egész Duna-Tisza közt fekvő megyébe a katolikusok közé a rózsafüzér ismeretét, jó hangja volt és énekével lel ...

                                               

Fáy József

Erdélyi származású. Tanulmányait Miriszlón kezdte, majd 1714-től Nagyenyeden folytatt, ahol senior volt. 1734 augusztusában külföldre ment és ugyanezen év október 23-án beiratkozott a leideni egyetemre. Ezután Utrechti Egyetemre, ahonnan 1737 ősz ...

                                               

Follinus Emil

Kis-csernai Follinus Emil, Follinusz MÁV-ellenőr, lapszerkesztő, színműíró. Follinus János és Lukácsy Antónia fia, Follinus Aurél bátyja.

                                               

Fosztó István

Uzoni Fosztó István unitárius lelkész, körjegyző, egyháztörténész. Kolozsváron tanult, s előbb Torockószentgyörgyön, majd Aranyosszéken lelkészkedett. 1771-től Bágyonban volt pap. Itt is hunyt el mint az aranyos-tordai egyházkör jegyzője. Egyetle ...

                                               

Hermányi Dienes József

Apja Székelyföldön volt református prédikátor, így a műveltség alapjait már a szülői házban megszerezte. 1711-től a székelyudvarhelyi kollégiumban, 1718-tól a nagyenyedi főiskolán tanult. Miutn több éven át főúri családoknál nevelősködött, 1728-b ...

                                               

Jamriska Sámuel

A rákoskeresztúri község jegyzője volt 30 évig, később a báró Wenckheim-féle ottani birtok haszonbérlője volt, majd a saját birtokán gazdálkodott. Beszélt magyarul, németül, tótul és latinul. Négy nyelven leírta a Rákoskeresztúr mezőgazdaságának ...

                                               

Kupcsay Felicián

Édesapja Kupcsay János szobrászművész, fafaragást tanító szaktanár, aki egyebek közt Istók János, Köllő Miklós, Mattis Teutsch János mestere is volt egykor. A középiskolát brassói Honterusz főgimnáziumban végezte. Szaktudásának köszönhetően fokoz ...

                                               

Mikszáth Albert

Kiscsoltói Mikszáth Albert miniszteri titkár, földbirtokos, író, újságíró, Mikszáth Kálmán író kisebbik fia.

                                               

Mollináry Gizella

Mollináry Gizella, Gebauer Gusztávné, született: Molnár Gizella Mária macedón-horvát származású, a XX. század 20-40-es éveiben igen népszerű magyar író, költő.

                                               

Orbán Dezső (író)

A gimnáziumot vidéken végezte, majd a budapesti műegyetemen tanult. Előbb az Élet, később pedig a Zászlónk című ifjúsági lapoknál dolgozott. Művei között akad operettszöveg, színmű és egy filmet is rendezett Lázár Lajossal Tegnap, 1919. Az 1910-e ...

                                               

Palmer Kálmán

Palmer Kálmán, Pálmai képviselőházi elnöki főtanácsos, író, Palmer Andor testvéröccse. Fia, Tibor, az északi fronton súlyos sérülést szenvedett és fél évi szenvedés után 23 éves korában halt meg egy kijevi kórházban. Lánya, Rózsi, egy amerikai ha ...

                                               

Szentpály Janka

Szabó Józsefné homoródszentpáli Szentpály Janka, teljes nevén: Szentpály Johanna Karolina Erzsébet írónő.

                                               

Ivan Palić

Iskoláit Pécsett, Baján és Kalocsán végezte el. Az iskolarendszerrel foglalkozott. Lelki tevékenységét Vaskúton, Bácsmonostoron, Zomborban és Újvidéken végezte. Az ő munkái miatt alakult ki a horvát ellenállás a magyarokkal szemben. 1885-ben halt ...

                                               

Krimsky Géza

A farkasok c. háromfelvonásos népszínművét 1902-ben mutatta be a kolozsvári Nemzeti Színház, Buridán szamara c. vígjátékát jutalomban részesítette az Erdélyi Irodalmi Társaság EIT. Sárga rózsa c. elbeszélő költeménye 36 énekben Jókai Mór hasonló ...

                                               

Ejtőernyős Tájékoztató

1977-ben jelent meg az első kiadvány, eleinte géppel írott, sokszorosított formában. Megjelenési gyakorisága kéthavonta. Huszonkettő év szolgálat után az utolsó megjelenése 1999-ben volt. A sportág történelme.

                                               

Juhász József (ejtőernyős)

Az ejtőernyőzést 1944-ben a leventéknél ismerte meg, földi kiképzésben részesült. A második világháború után ejtőernyős katonának jelentkezett, de létszámfelettiként elutasították. 1949-ben végezte el a Honvéd Dózsa Gyalogos Tiszti Iskolát. Hivat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →