★ Free online encyclopedia. Did you know? page 221                                               

Nagycsalomja

A faluban 3 gólyafészket tartanak nyilván. Az egykori műmalom kéményén 2013-ban és 2014-ben is 3 fiókát számoltak össze, a plébánia kertjében lévő fészekben 2014-ben 4 fióka volt.

                                               

Ösöd

1245-ben "Zyud alakban említik először, Hont várának uradalmához tartozott. Neve magyar személynévből keletkezett. 1263-ban "Usud ", 1387-ben "Wsudy alakban szerepel írott forrásokban. A Koháry és Sembery családok birtokolták, később a Coburg csa ...

                                               

Szelenc

1303-ban Zelche alakban említik először, a Hont nembeli Welk fiának birtokaként. Később hosszú ideig a bozóki apátsághoz tartozott. A 16. században Balassa Zsigmond és a Fánchy család birtokolta. A 18. században a nagyszombati szeminárium tulajdo ...

                                               

Szénavár

1135-ben Zenerag néven említik először. Eredetileg királyi birtok, melyet Kálmán király 1116 előtt Zalard fia Mihálynak adományozott. Később a család 1 ekével és 1 családdal a bozóki premontrei apátságnak ajándékozta. 1779-ben a faluban nagy tűzv ...

                                               

Szete

Neve személynévi eredetű. 1236-ban "Zentheh" alakban említik először egy birtokvita kapcsán, mely a Hont-Pázmány nembeli Kázmér és a dömösi prépostság között folyt. 1291-ben "Scechec", 1295-ben "Scetheh" alakban említik a korabeli források. Az es ...

                                               

Szúd

Szúd község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Korponai járásban. Alsó-, Felső- és Középszúd egyesítésével jött létre.

                                               

Szuhány

Területe a régészeti leletek tanúsága szerint már az őskorban lakott volt, de kerültek elő innen bronzkori tárgyak is. A mai falu valószínűleg a 13. században keletkezett akkor, amikor az Ipoly völgyéből érkeztek ide telepesek. Hozzájuk később és ...

                                               

Terbegec

1247-ben Trebogoch alakban említik először. 1260-ban Trebogost ", 1277-ben Terbegezd ", 1295-ben Trebeguezt ", 1381-ben Terbebech ", 1404-ben Terbegech alakban említik a korabeli források. 1332-ben a pápai tizedjegyzék is említi. Ekkor a nagyobb ...

                                               

Terpény

1262-ben Terpen néven említik először. Hont várának uradalmához tartozott, de IV. Béla király a bozóki apátságnak adta. 1342-ben Terpen et alia Terpen ", 1370-ben Kisterpen néven szerepel a korabeli forrásokban. 1715-ben 19, 1720-ban 13 háztartás ...

                                               

Unyad

A régészeti leletek tanúsága szerint területén a történelem előtti időben a puhói kultúra magaslati települése állt. Unyadot 1311-ben Wneten alakban említik először. 1312-ben Wnecen ", 1512-ben Wnathyn alakban szerepel a korabeli forrásokban. A f ...

                                               

Zalaba

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban is éltek emberek. A vonaldíszes kultúra településeinek nyomait tárták itt fel. Előkerültek hamvasztásos sírok és használati eszközök is a kora és a késői bronzkorból, valamint késő ...

                                               

Zsibritó

A települést 1266-ban Seurdfolou néven említi először oklevél, a Hont-Pázmány nemzetség birtokolta. 1342-ben Litva várának tartozéka. 1442 és 1446 között gyakran érték huszita támadások. A falu régi templomdombján 15. századi források várat említ ...

                                               

Barcsay Kálmán

Barcsay László és Bruckenthal Antónia bárónő harmadik gyermekeként született, régi erdélyi nemesi családba. Iskolái végeztével belügyminisztériumi fogalmazó lett 1867-ben. Később belépett a Deák-pártba, majd e párt színeiben a hátszegi kerületet ...

                                               

Bornemisza János (kászoni báró)

Kászoni báró Bornemisza János kamarás, Hunyad vármegye főispánja, a kászoni Bornemisza család sarja.

                                               

Abucsa

Először 1491-ben említették, Habwcha alakban, majd 1750-ben mai nevén. 1526-ban a lapugyi Bár család birtokolta. Lakossága 1785-ben 102 zsellérből állt. Legnagyobb birtokosa 1909-ben a budapesti Lázár Lajos és a dobrai határőralap volt.

                                               

Alkenyér

Magyar nevét a Kudzsir-patak régi Kenyér nevéről kapta. Első írott alakjai: Kener 1281, Kunertu 1332, olvasata: Kenyértő = a Kenyér torkolata, Olkunir 1340. Román neve a német Seibod személynévből származik 1733: Sibeth, 1839: Zsibot.

                                               

Alpestes

Nagyobb részt a Cserna bal, kisebb részt jobb partján fekszik, Dévától 6 km-re délkeletre, Vajdahunyadtól 3 km-re északra. A várostól a Vajdahunyadi Ipari Park választja el.

                                               

Alsóvárosvíz

Magyar és német neve folyóvizére utal, míg román neve Szászváros nevének kicsinyítő képzős alakjából való. 1444-ben Waraswyze és Also Waraswyze, 1463-ban Waraschywar, 1464-ben Warasthywar, 1750-ben Also Orestyiora alakban tűnik föl, míg az Alsóvá ...

                                               

Alsóboj

Alsóboj, Boj nevét 1485-ben említette először oklevél Alsobuan néven, mint az Ákos nemzetségbeli Folti és Illyei ~ I. Dienesi-birtokot. Később: 1750-ben Alsó-Boj, 1808-ban Boj Alsó-, Unter-Achsendorf, Boul de dzsosz, 1913-ban Alsóboj néven tűnt f ...

                                               

Alsófarkadin

Neve valószínűleg a Farkad személynévből keletkezett, szláv -in képzővel. Először 1411-ben Farkadin, majd 1462-ben Alsofarkadyn, 1475-ben Pathakyfarkadyn, 1509-ben Ohaba alio nomine Alsofarkadyn, 1515-ben Farkadyen, 1733-ban Also-Ferkedin, 1839-b ...

                                               

Alsólapugy

Alsólapugy nevét 1439-ben említette először oklevél Lapugh néven. 1491-ben p. Lapwg, Alsolapug, 1506-ban Lapogh, 1601-ben Also Lapugy, 1733-ban Alsó-Lápos, 1750-ben Also-Lapuds, 1808-ban Lapugy Alsó, Unter-Lappendorf, Lapusul de Szusz Zsoz, 1861- ...

                                               

Alsószilvás

Ugyanezt a nevet viseli Komló egyik városrésze. Alsószilvás falu Romániában, Erdélyben, Hunyad megyében.

                                               

Alsótelek

Alsótelek falu Romániában, Erdélyben, Hunyad megyében. Vajdahunyadtól hat kilométerre délre, a Cserna partján, a Ruszka-havas keleti peremén fekszik.

                                               

Álun

Álun, Monyorómező a középkor végéig magyar település volt, 1717 után románokkal telepítették be. Régen vasérc-, ma márványbányászatáról ismert. Az itteni márványból építették a Nép Házát, amely jelenleg a román parlamentnek ad helyet. A falu háza ...

                                               

Árki (Románia)

Valószínűleg a dévai váruradalom telepítette román lakossággal, a 15. század első felében. 1453-ban Arky, a század végén Alsoarky és Felsewarkhy néven is előfordult. Alsóárki kenéze 1496-ban Dan, 1496-ban Petrus, Felsőárkié ugyanekkor Brathia és ...

                                               

Bábolna (Románia)

Hunyad vármegyei falu volt. A 15. század első felében a bulcsi apátság birtokolta. 1496-ban kenézét említették. A 17–19. században a Naláczi család birtoka. Régen elsősorban boráról volt híres. Benkő József szerint a Plés-hegy en termett Erdély l ...

                                               

Bácsi (település)

Neve az ómagyar Bács személynév -i birtokjeles alakjából ered. Először 1332-ben Bachi, 1404-ben Baach, 1421-ben Baach Inferior, 1480-ban Also Bachy alakban szerepelt.

                                               

Bakonya (Románia)

Bakonya nevét 1431-ben említette először oklevél egy idevaló lakosa nevében. 1808-ban Bakanya, Bachendorf, Bakája, 1888-ban Bekia, 1913-ban Bakonya néven írták. A település birtokosai a Bakay család tagjai voltak. 1441-ben Bakay Zsigmond fia Jáno ...

                                               

Balsa (Románia)

1407-ben Balsa, 1733-ban Balsse néven említették. Román falu volt az algyógyi uradalomban. 1849. május 17-én a 174 fővel a Hatvani-féle szabadcsapat segítségére induló Inczédy László alezredest a felkelők visszaverték.

                                               

Bánpatak

Először 1362-ben Banpotaka, majd 1492-ben Banpathaka, 1733-ban Banya-Patak, 1850-ben Bánpatak néven említették. Valószínűleg kezdettől román lakosságú falu. Lakói a travertin mészkő bányászatával, mészégetéssel és tutajozással foglalkoztak. 1870- ...

                                               

Baszarabásza

1891-ben a Pallas nagy lexikona írta a településről: "Basaraba kisközség Hunyadmegye Kőrösbányai járásában 375 oláh lakossal, régente besnyő-telep volt. A B. és Alsó Váca közt emelkedő trachittufa hajdan geizir lehetett, mely tekintélyes fatörzse ...

                                               

Batiz (Hunyad megye)

Személynévből származik, mely talán ófrancia eredetű Batisse / Baptiste. Névadója a pestesi Batiz ispán lehetett. Első említése: Batizhaza vel al. nom. Soh thesthelek 1346 – másik nevét vsz. sószállítóiról kapta. Mai nevét először 1404-ben jegyez ...

                                               

Batrina

Dévától hetven kilométerre délnyugatra, a Ruszka-havas hegységben fekszik, enyhe lejtésű hegyoldalon. Roskányból 24 kilométer hosszúságú, kacskaringós megyei úton közelíthető meg.

                                               

Berekszó (Hunyad megye)

A 15. században Marossolymos, majd Déva várának uradalmához tartozott. 1473-ban nádasdi Ungor János, 1502-ben ugyanő fiai birtokolták. A 16. század közepétől birtokos Cserepovics család a helyi hagyomány szerint kastélyt is építtetett a faluban. ...

                                               

Berény (település)

Neve a Kárpát-medencében többfelé, elszórtan előforduló török eredetű, talán kabar törzsnévből ered. Először 1332-ben Byrni és Beren, 1334-ben Beryn néven említették.

                                               

Bezsán

Bezsán nevét 1330-ban v. ~ Beseen néven említette oklevél, mint a Hermán nemzetségbeliek birtokát. Bezsán a nemzetség 1330-ban való birtokmegosztásakor fele részben Dénes fia Lászlónak, másik fele Máté fia László és Péter fis András birtoka lett ...

                                               

Birtin (Hunyad megye)

Birtin, Bertényfalva egykor Zaránd vármegyéhez tartozott. Nevét 1439-ben Bertenfalva néven említette először oklevél. Bertényfalva ekkor Világos várához tartozott. Később neve többféle formában is feltűnt, így 1808-ban Birtin, Birtú, 1913-ban Bir ...

                                               

Boholt

2002-ben 347 lakosából 346 volt román nemzetiségű, 343 ortodox vallású. 1850-ben 476 ortodox vallású lakosából 456 volt román és húsz cigány nemzetiségű.

                                               

Boica (községközpont)

Az Erdélyi-érchegységben, Dévától 24 kilométerre északra fekszik, egy ÉNY–DK-i irányban húzódó, patkó alakú, kilenc kilométer hosszú és öt kilométer széles medencében, amelyet északon hét–kilencszáz, keleten kilencszáz–ezeregyszáz, délen pedig ha ...

                                               

Boj

A falu nevét 1418-ban említette először oklevél villa volahalis Boaan, Boan, Boamfalua alakban. 1808-ban Bun, Bundorf, 1861-ben Bunn, 1913-ban Boj néven írták. A trianoni békeszerződés előtt Hunyad vármegye Algyógyi járásához tartozott. 1910-ben ...

                                               

Bojabirz

Bojabirz, Boja nevét 1386-ban említette először oklevél Boya néven. Későbbi névváltozatai: 1733-ban Bolya, 1750-ben Boje, 1760–1762 között Bojabirz, 1808-ban Boja cum Birs, utrumque Bojabirs, Boubirs, Boja ~ Bojabirs, Boubirs, 1861-ben Boja-Birs, ...

                                               

Bokajalfalu

Első írásos említése Bakay alakban 1263-ból maradt fenn. Magyar neve 1587-ig Bakaj. Ez Kiss Lajos szerint egy szláv eredetű Baka személynév régies birtokjellel ellátott alakjából képződött. Utótagja csak a 19. század végén bukkant fel, miután kiv ...

                                               

Bóz

Határában a rómaiak követ bányásztak. Területén a 15–16. században több Bóz nevű falu feküdt: 1453-ból Magyarboz, 1494-ből Thothboz, 1518-ból Olaboz és Papboz bukkan fel az oklevelekben. 1733-ban 29 görögkatolikus család lakta, pappal. 1895-ben 1 ...

                                               

Bradacel

Bradacel nevét először 1468-ban, majd 1485-ben említette oklevél p. Bradyczel néven mint Illye város birtokát. 1485-ben a Foltiak kapták új adományként. 1733-ban Bradaczel, 1750-ben Bredeczel, 1805-ben Bradatzel, 1808-ban Baradaczel, Bradaczel, 1 ...

                                               

Branyicska

Nevének forrása egy kis kapu, kis gyepű jelentésű szláv * Braničьka alak vö. Törcsvár román nevével. Történeti névalakjai: Baranchka 1323, Branchka vagy Barynchka 1519, Branychka 1523.

                                               

Brázova

Brázova nevét 1366-ban említette először oklevél. p-is olachalis Brazua vocate formában. 1377-ben villa olacalis Brazua, 1404-ben pedig neve Braza László királyi ember nevében tűnt fel. 1510-ben p. Brazova birtokosai a Brazovai ~ Brezovai Kernyes ...

                                               

Brettyelin

2002-ben 52 román nemzetiségű lakosából 46 volt ortodox és hat egyéb vallású. 1850-ben 207 ortodox vallású, román nemzetiségű lakosa volt.

                                               

Briznik

Briznik, Breznek nevét 1491-ben említette először oklevél p. Also Breznek néven, mint Déva vár tartozékát, Jófő város birtokát. Későbbi névváltozatai: 1601-ben Alsó Broznik, 1733-ban Bersnik, 1750-ben Birsznik, 1760–1762 között Briznik, 1808-ban ...

                                               

Brotuna

Brotuna, Brotonya egykor Zaránd vármegyéhez tartozott. Nevét 1439-ben említette először oklevél, ekkor a világosi várhoz tartozott. Később 1525-ben Brothona, 1760–1762 között és 1913-ban Brotuna néven szerepelt az írásos forrásokban. A trianoni b ...

                                               

Bunyila

Bunyila nevét 1416-ban említette először oklevél p. Bwnylla néven. 1438-ban p. Bnyla, 1733-ban Bunyita, 1750-ben Bunila, 1808-ban Bunyilla, Bunila néven írták. 1521-ben a település birtokosai a Dámosi Morsinai, Dámosi Árka, Bélai és Folti családo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →