★ Free online encyclopedia. Did you know? page 210                                               

Bárca (település)

Nevének eredete vitatott. Az egyik magyarázat szerint a régi magyar Barca személynévből ered, amelynek előzménye a török eredetű Borz személynév ótörök bars = tigris. A másik magyarázat szerint a szláv barica főnévből való, amely vizenyős rétet j ...

                                               

Benyék

A falu 1270-ben keletkezett akkor, amikor Rás terra Raasfelde kiterjedt területén Reynold magister birtokot kapott. 1379-ben egy Kassa városa és a Rozgonyiak közötti vita során említik először, birtokosai a Rozgonyiak voltak. 1427-ben 8 porta vol ...

                                               

Bölzse

1232-ben "Belsa ” néven említik először. 1319-ben "Belsey ”, 1317-ben "Belsepatak ” néven szerepel oklevelekben. A mai település három korábbi falu: "Kápolnabölzse ”, "Sándorbölzse ” és "Szigetbölzse ” egyesüléséből keletkezett a 19. században, e ...

                                               

Bocsárd

Az Árpád-korban a bocsárok tárolták a várispánságok szőlőinek borát. A falut 1232-ben "Bolchart ” néven említik először. Valamikor két részből álló várbirtok volt, melyet az Egres- Bocsárd patak választott el egymástól. A pataktól keletre a várné ...

                                               

Felsőcsáj

Területe a bronzkor óta folyamatosan lakott. A 9. században szláv település állt a helyén. A mai falut 1335-ben "Chay” néven említik először, addig az Aba nemzetség birtoka volt. Ekkor azonban Károly Róbert király hívének, Drugeth Vilmosnak adomá ...

                                               

Felsőhutka

A község területe ősidők óta lakott, a bükki kultúra maradványait találták itt meg. A falut 1293-ban "Felsewhwtka” néven említik először, neve személynévi Hugka eredetű. 1337-ben az abaszéplaki uradalomhoz tartozott. Több tulajdonos után 1427-ben ...

                                               

Felsőkemence

1420-ban említik először "Kemenche” alakban, de már a 14. században is létezett. Akkoriban a szinyei uradalomhoz tartozott. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "Alsó, és Felső Kemencze. Két tót faluk Abaúj Várm. Alsónak földes Ura Kácsán ...

                                               

Felsőmecenzéf

Felsőmecenzéf Árpád-kori település, régi bányaváros. A hagyományok szerint a 13. század vége felé a jászóvári premontreiek alapitották Hegyalját Stósz és Mecenzéfet. 1272-ben V. István kiváltságlevelet adott a mecenzéfieknek. Felsőmecenzéf 1427-b ...

                                               

Felsőmislye

1325-ben "Felmisle” néven említik először abban az oklevélben, melyben Péter mislyei prépost átengedi az egri püspökségnek a Sajó völgyében fekvő "Keren” nevű birtokot. 1332-ben a pápai tizedjegyzék két Mislye falut említ. 1427-ben 25 portát szám ...

                                               

Felsőtőkés

1317-ben "villa Vyfolu seu Nemutfolu” alakban említi először oklevél. Első telepesei németek voltak. 1332-ben "Superiori Turas”, 1374-ben "Twkes” néven említik. 1344-ben plébániája már létezett, 1382-ben a településnek fakápolnája volt. 1553-ban ...

                                               

Füzérnádaska

1288-ban az Aba nembeli Dénes mester végrendeletében említik "Felnadasd” néven először, akkori birtokosa az Aba nemzetség volt. Következő említése 1332-ben "Nadazd” alakban történik, amikor Budun fia Mihály tiltakozik amiatt, hogy Mikcs szlavón b ...

                                               

Garbócbogdány

Bogdányt és Garbócot 1891-ben egyesítették. Borovszky Samu monográfiasorozatának Abaúj-Torna vármegyét tárgyaló része szerint: "Regete-Ruszkától délre van a kassa-sátoraljaujhelyi vasút mentén Garbócz-Bogdány, mely Bologdnak is postaállomása és k ...

                                               

Györgyi (település)

1330-ban "Gyrgy”, 1332-ben "Gurgy” néven említik. Neve a György személynévből származik. Az Aba nemzetség birtoka volt, 1330-ban az Aba nembeli Bodun, majd fia Mihály birtoka. 1337-ben az abaszéplaki uradalom határleírásában említik. 1553-ban min ...

                                               

Györke (Szlovákia)

1323-ban "Gurke” néven említik. Neve a György személynév régi változatából ered. Az Aba nemzetség birtoka volt. 1332-ben a pápai tizedjegyzék már említi a falu templomát és Saul nevű papját. 1397-ben Zsigmond király a Perényieknek adta. 1427-ben ...

                                               

Hatkóc

1427-ben "Horhkowch” néven említik először, de a falu már a 14. században is létezett. A rajta keresztülfolyó Hudkó-patak neve már 1318-ban feltűnik az oklevelekben "Hothkou” alakban. 1427-ben kilenc portát számláltak a faluban, amely Semsey Fere ...

                                               

Hernádcsány

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területén már a kőkorszakban éltek emberek. Az i. e. 2500 körüli időben kiterjedt bronzkori település volt itt, melynek temetőjét a községtől délre tárták fel. A feltárt 163 sír gazdag mellékletekkel ...

                                               

Hernádgecse

1255-ben IV. Béla oklevelében "Jeche ” néven említik először, de már a tatárjárás előtt is létezett. Neve a Gergely személynév régi alakjából, a Gecse személynévből származik. 1255-ben a királyi birtokot IV. Béla a jászói prépostságnak adja. Az 1 ...

                                               

Hernádgönyű

Hernádgönyű Gönyű, Al-, Felgönyű Árpád-kori település, nevét az oklevelek 1255-ben említették először "Gunupotoka ” néven. 1268-ban "Gvnv ”, 1270-ben "Fel Genew ”, "Felgyno ”, "Algunyo ” néven említették. Gönyű abaúji várföld volt, melyet IV. Bél ...

                                               

Hernádtihany

Hernádtihany Kassa város része, egykor önálló község Szlovákiában, a Kassai kerület Kassai I. járásában. Területe 8.4 négyzetkilométer. Polgármestere Ján Nigut.

                                               

Hernádzsadány

1222-ben a váradi regestrumban említik először "Sudan ” néven. Az Aba nemzetség birtoka, majd a család férfiági kihalása után, 1335-ben Károly Róbert király a Drugetheknek adta. 1415-től vámszedőhely lett. 1427-ben 36 portát számláltak a faluban, ...

                                               

Hilyó

1330-ban "Hylo”, 1332-ben "Hylou” néven említik. Neve az ősszláv gyl = süvöltő madár főnévből származik. 1330-ban Csurka István fiai: Tamás, Miklós és János osztoztak a családi birtokon. A falutól délnyugatra, az Ida-patak jobb partján ekkor kise ...

                                               

Idabukóc

1347-ben "Bakolch” néven említik először. A kisidai Csurka család birtoka, majd 1401-től a királyé. 1427-ben Gecsei Sebestyéné, ezután 1491-től Kassa városáé. Temploma 1443 körül épült. 1553-ban hat portát számláltak a faluban. A 16. században sz ...

                                               

Jablonca

A község területén már a kőkorszakban is éltek emberek, ezt bizonyítják a Sólyomvár alatti Zsivány-barlangban talált leletek. 1386-ban "Zedlyche alakban említik először, a Pelsőci Bebek család birtoka volt. A falu a középkorban Torna várának urad ...

                                               

Jánok

1285-ben "Ianuk néven említik először, már ekkor állt a falu temploma. Neve a szláv Ján keresztnévből származik. A Hont-Pázmány nemzetség birtoka volt egészen a 14. századig. A település története folyamán többször elnéptelenedett. 1720-ban csak ...

                                               

Jászó

Neve a szláv jása = erdei tisztás főnévből ered, eredetileg a falu feletti mészkőhegy a Jászói-kő neve lehetett. Más feltevés szerint a magyar jó = folyó és aszó = száraz völgy összetétele.

                                               

Jászómindszent

A 18. század végén Vályi András így ír róla: "MINTSZENT. Két falu Abaúj Várm. egyiknek földes Ura a’ Jászói Prépostság, a’ másiknak pedig Nováki, és több Urak, lakosai többfélék, fekszik egyik a’ Kassai, a’ másik a Csereháti járásban, legelőjök s ...

                                               

Jászóújfalu

1323-ban "Wyfolu” néven említik először abban az oklevélben, melyben az Aba nembeli János fia Pál a falu körüli birtokot szepesi rokonának, Tamás magiszternek adja. Neve onnan származik, hogy a közeli falvakhoz képest – melyek a 13. században már ...

                                               

Kalsa

1270-ben "terre cruciferorum Kolse” alakban említik először. Neve talán a magyar Galsa személynévből származik, de lehet a szlovák kolčovany = irtványlakók szóból is. A középkorban a keresztesek birtokolták. 1715-ben az egész falu területe lakatl ...

                                               

Kassabéla

A település Szent János temploma írott források szerint 1311-ben már állt. Az 1332 és 1337 között felvett pápai tizedjegyzék említi plébániáját is. Kassabélát magát 1397-ben "villa Johannis” néven említik először, nevét első birtokosáról kapta. K ...

                                               

Kassamindszent

Kassamindszent falu Szlovákiában, a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában. Bernátfalva, Búzafalva, Csontosfalva és Kassamindszent települések 1961. évi egyesítésével jött létre.

                                               

Kassaújfalu

Kassaújfalu Kassa városrésze Szlovákiában, közigazgatásilag a Kassai kerület Kassai III. járásához tartozik. Területe 9.45 km².

                                               

Kenyhec

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területén már a kőkorszakban is éltek emberek. A falut 1220-ban "Felnémet ” néven említik először. Első lakói az itteni királynői birtokon letelepedett németek voltak. 1338-tól a király birtoka, de Zs ...

                                               

Kisida

1247-ben említik először az Aba nemzetség birtokaként. Birtokosa, az Aba nembeli György fia Péter ekkor adja el Mátyás szepesi prépostnak az Ida-pataktól keletre, annak bal partján fekvő földet és erdőt. Ezt a földet foglalja el Pósa, a Baska csa ...

                                               

Koksóbaksa

1262-ben "Koxo” néven említik először, 1302-ben "Boxa” alakban szerepel. Később "Alsow és Felsow Baxa”, illetve "Három Baxak” alakban is feltűnik. Neve személynévi eredetű, előzménye a szláv Kokeš és Bogšo személynév. Lakói favágással, kosárfonás ...

                                               

Komaróc

A falu területén már az újkőkorban éltek emberek. Vonaldíszes cserépmaradványok, valamint a bükki kultúra emberének használati tárgyai kerültek itt elő. 1365-ben "Kamarouch ” néven említik először, az Aba nembeli Szikszay Péter, majd fiainak tula ...

                                               

Magyarbőd

A honfoglalás után magyar törzsfői szállásterület lehetett. 1273-ban "Beud” néven említik először. Neve az ősi magyar bő = törzsfő főnévből származik. 1273-ban Ósvacsákánnyal és Szinye egy részével együtt az Aba nemzetség tarjáni ágából származó ...

                                               

Nagyida

Ez a szócikk a szlovákiai településről szól. A romániait lásd itt: Kolozsnagyida. Nagyida község Szlovákiában, a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában.

                                               

Ósva

1272-ben "Ilswa” néven említik először az Aba nembeli Miklós fia László birtokaként. 1332-ben már állt temploma is, mely valószínűleg még a 13. században épült. 1335-ben Károly Róbert hívének, Drugeth Vilmosnak adta. 1427-ben 25 portát számláltak ...

                                               

Pány

1274-ben "Paan ” néven említik először, amikor IV. László király az Aba nembeli Csobánka fia János comesnek adja. 1301-ben Kázmér fia Ugriné, 1332-ben Ugrin fiai Pongrác és Miklós birtoka. 1378-ban Pányi Demeter fia Ferenc birtoka. 1427-ben 29 po ...

                                               

Pólyi

Pólyi Kassa város része Szlovákiában, közigazgatásilag a Kassai kerület Kassai II. járásához tartozik. Kassa óvárosától délnyugatra fekszik. Területe 12.18 km². Polgármestere Mária Birošová.

                                               

Ránk

1332-ben a pápai tizedjegyzékben "Rank” néven említik először, már ekkor állt temploma és ismert András nevű papja is. A 14. században a szinyei uradalom részeként Szinyei Pető fia János birtoka. 1390-ben Zsigmond király hívének, Perényi Miklósna ...

                                               

Rás

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a korai bronzkorban emberi település állt. A falu valószínűleg a 11.–12. században keletkezett. 1270-ben "Raasfelde” néven említik először, amikor V. István király Rást és Rozgonyt a Rozgonyi csa ...

                                               

Regeteruszka

1303-ban "Ruzka” néven említik először, Szalánc várának uradalmához tartozott, és az Aba nemzetséghez tartozó Szaláncziak 1303-as osztozásakor Lőrinc fia Lászlónak jutott. 1329-1330-ban Lőrinc fia László Drugeth Vilmosnak adta át cserébe. 1332-be ...

                                               

Rudnok

Rudnok falut a jászói apátság 1255-ben keltezett oklevele említi először "Rodnuk” alakban. A névadó Rudnok-patakot IV. Béla 1264-ben keltezett oklevele említi a jászói apátság határleírásában. További okleveles említései: 1345 – "Rodnok”, 1383 – ...

                                               

Saca

Vályi András szerint: "BUZINKA. Magyar falu Abaúj Vármegyében, birtokosai Kende Urak, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Kassától egy mértföldnyire, nevezetesíti e’ helyet néhai híres Buzinkai, vólt Pataki Profeszszornak szűletése. Hat ...

                                               

Semse

1280-ban "terra Scemse” néven említik először, birtokosa Ruszkai Benedek volt. Később fiai a birtokosok, 1315-ben azonban már Csernyei Miklós tulajdona. A települést 1310-ben "Sempse”, 1315-ben "Scemse”, 1317-ben "Semcha”, 1318-ban "Semse”, 1324- ...

                                               

Szalánchuta

Területe a középkorban Szalánc várának uradalmához tartozott, magát a falut a 18. században építették Újszállás határában. Birtokosai a szalánci uradalom urai, a Forgách grófok voltak, alső lakói az itt működő üveghutában dolgozó zsellérek. Első ...

                                               

Szaláncújváros

A települést német bevándorlók alapították a 14. század elején az itteni királyi birtokon. Első írásos említése 1332-ből származik. A 14. század végén a Losonczy, majd 1601-ben a Forgách család birtoka lett. A régi település egy török rajtaütés k ...

                                               

Szentlőrincke

Szentlőrincke Kassa város része Szlovákiában, közigazgatásilag a Kassai kerület Kassai II. járásához tartozik. Területe 2.97 km².

                                               

Szilvásapáti

Szilvásapáti Kassa településrésze, egykor önálló község Szlovákiában, a Kassai kerületben, a Kassai IV. járásban. Területe 4.19 km².

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →