★ Free online encyclopedia. Did you know? page 198                                               

Lepényes

A heraldikában lepényes nek mondják a pajzsban elhelyezett korongot, melynek borítása szín. A mező borításának a színtörvény következtében ezért fémnek kell lennie. A lepényes teljesen beboríthatja a pajzsot és lehet más címerábrákkal is díszítve ...

                                               

Liliomküllő

A liliomküllő a keresztek közé sorolható címerábra. Nyolc küllőszerűen elrendezett rúdból áll, melyek heraldikai liliomokban végződnek. Főként a francia heraldikában használják. Ha csak két keresztszárból áll liliomvégű keresztről van szó. 1300 k ...

                                               

Lófejpajzs

A lófejpajzs a tárcsapajzs hosszúkás, elkorcsosult formája. Az élő heraldika korának egyik antiheraldikus pajzsformája. Oldalainak számos bevágása miatt alakja a ló fejére emlékeztet. A nevét is innen kapta. Az olasz heraldikában alakult ki, ahol ...

                                               

Mál (heraldika)

A mál egyfajta drága prémféleség, melyet a prémes állatok hasi részéből nyertek. A heraldikában az evet változata, szürke habos bunda, mely a szürke mókus prémjének hasi részét jelenti. Gyakran nem is tartják külön heraldikai prémnek, csak az eve ...

                                               

Mázak

A mázak a heraldikában a fémek és a színek összefoglaló neve. Egyes kutatók a fémeket is színeknek nevezik, néhány mai svájci kutató pedig a mázak közé sorolja a bundabőröket is. A mázak fontosságát jellemzi, hogy a címer létezhet címerábrák nélk ...

                                               

Méltóságcímer

A méltóságcímer olyan címer, amelyet csak egyes tisztségek és hivatalok viselői használhatnak. A méltóság jelvényét általában a címerpajzson vagy azon kívül is feltüntetik. Az ilyen címer úgynevezett személyi címer, tehát a méltóságjelvényeket az ...

                                               

Mesteralak

A mesteralakok a címerképek mellett a címereken előforduló címerábrák másik nagy csoportját képezik. A mesteralak a címerpajzson, esetleg a sisakdíszen előforduló geometriai alakzat. Egyes szerzők szerint több mint tízezer mesteralak-típus létezi ...

                                               

Mesterjegy

A mesterjegy egyszerű, leggyakrabban egyenes vonalakból álló, a tárgy készítőjére vagy a tulajdonosára utaló egyedi jelzés. Könnyen ábrázolható és könnyen meg is jegyezhető, egyszerűsége folytán az írástudatlanok is könnyen megkülönböztethették.

                                               

Mező (heraldika)

A címertanban a pajzs hátterét a mezőnek nevezzük. A mező általában egy vagy több színből vagy prémből áll. Rendkívül ritka esetekben, a mezőn nem egy szín vagy egy prém, hanem egy tájkép van. Van néhány példa több speciálisan leírt tájra, mint p ...

                                               

Modern pajzsok

A modern pajzsok olyan heraldikai címerpajzsok, melyek a holt heraldika kései korszakában, a francia forradalom után, az ipari forradalom alatt és korunkban jöttek létre. Az első modern pajzsok a Felvilágosodástól kezdve a klasszicizmus és a roma ...

                                               

Monile

A monile vagy sisaknyakék a tornasisak nyakrészén látható láncon vagy szalagon függő medál. A latin monile jelentése nyaklánc, melldísz. A 16. század végétől a sisakon aranyláncra függesztett arany pénzérme formájában jelenik meg. Nincs külön her ...

                                               

Mottó (heraldika)

A mottó egy szöveg, amely a címerben legtöbbször a címerpajzs alatt lévő lebegő szalagon található meg. A szövege valószínűleg a csatakiáltásból ered. Egy mottó nyelve bármilyen lehet. A latin, és kisebb mértékben a francia rendkívül gyakori, mer ...

                                               

Művészcímer

A művészcímer három tarpajzsot tartalmazó címerpajzsból áll. A 14. század közepe óta mindmáig ezt a formát használják. Fent kettő, alattuk egy kispajzs látható. Általában vörös vagy kék alapon 3 ezüst kispajzsot tartalmaz. Ez nem egyfajta nemesi ...

                                               

Nagycímer

A nagycímer elsősorban egy ország azon címere, mely a fő tartományokon vagy családi címereken kívül külön egyéb címereket is tartalmaz, melyek az ország vagy a család fennhatósága alá tartoznak. Tartalmazza minden ténylegesen birtokolt terület cí ...

                                               

Navarra-lánc

A Navarra-lánc a keresztek közé sorolható címerábra. Navarra címerében szerepel. A 14. századtól csillagalakban elrendezett zsinórra rakott érmékből állt. Ilyen alakban fordul elő Gelre herold címerkönyvében, valamint II. Ulászló király feleségén ...

                                               

Négyesfő

A négyesfő a polgári heraldika jellegzetes rúnaszerű címerábrája. Legegyszerűbb formájában a feje az arab négyes számhoz hasonló jelkép. Ez különféle variációkban fordulhat elő, kiegészülhet a mesterjegyekre emlékeztető nyúlványokkal is. Németors ...

                                               

Nevezéktan (heraldika)

A heraldikai nevezéktan a címertanban használt speciális szakkifejezések összessége, a címerábrák bélyegeinek taxonómiai definiálása. A koherens nevezéktan az alapja a címerleírásnak, a címerszabályoknak, a címerrendszertannak, a címerek szerkeze ...

                                               

Nobilitárium

A nobilitárium az armálisok, nemesi összeírások, taxajegyzékek, magisztrátusi jegyzőkönyvek, okiratok, címereslevél-gyűjtemények és más, a nemességre vonatkozó források elkülönített egysége a levéltárakon belül. A levéltárak egyik legterjedelmese ...

                                               

Normann pajzs

A normann pajzs nagyméretű, hosszúkás, domború pajzs, mely az emberi testet fülmagasságtól a térdig elfedte. A preheraldikus korból származik, de ez volt az első pajzs, melyet ritkán már a heraldikában is használtak a címerábrák megjelenítésére. ...

                                               

Nyaklánc (heraldika)

A nyaklánc viszonylag ritka címerkép a heraldikában. Főként mellék-címerképként fordul elő emberek és állatok nyakán. A címerleírásban ilyenkor a "nyakláncos" de: behalsbandet kifejezés szerepel. Ha a nyaklánc eltérő színű, mint a címerállat, egy ...

                                               

Ordinary

Az ordinary az angol heraldika kifejezése. Kétféle értelemben használják. 1. Az ordinary a pajzson belüli fő mesteralak neve, 2. olyan címergyűjtemény, melyben a címereket a címerábrák szerint csoportosították. 1. Az ordinary, mint fő mesteralak ...

                                               

Osztott címer

Az osztott címer olyan, melynek pajzsa több mezőből áll vagy több pajzs összetételéből létrejövő összetett címer. A régebbi és a modern szakirodalomban sincs egyértelműen meghatározva, hogy mikor lehet egy címert osztottnak tekinteni. Egyes szerz ...

                                               

Osztóvonal

A címertanban az osztóvonal a pajzsmező, esetleg a sisakdísz tagolására és a mesteralakok létrehozására szolgáló vonal. Ez lehet egyenes vonal és annak mindenféle változata, sőt ritka esetben különféle összetett ábrákkal végrehajtott pajzstagolás ...

                                               

Önhatalmúlag felvett címerek

Az önhatalmúlag felvett címerek a legrégibb címerek, amelyeket nem valamelyik fejedelem adományozott, hanem első tulajdonosa önkényesen vett fel, és utódai a szokásjog alapján viselik. Ezen címereket általában a legrégibb és legelőkelőbb nemesi c ...

                                               

Örökségi címerek

Az örökségi címerek olyanok, melyek örökség útján szállnak az adott személyre. Magyarországon címert csak örökbefogadás által lehetett örökölni. Az angol, a skót heraldikában és máshol viszont a címer öröklésének előre meghatározott szabályrendsz ...

                                               

Összerovott

Az összerovott a mesteralakok egyik kiegészítő jegye. Lényegében olyan színezési módszer, amikor a mesteralakot egy sorban váltakozva egy színnel és egy fémmel színezzük, miközben az így létrejövő darabok száma lényegtelen. Ez a színezési módszer ...

                                               

Összetett címer

Az összetett címer mindenféle olyan, konkrét címerviselőhöz kapcsolódó címer, mely nemcsak egy, hanem több mezőből, illetve pajzsból tevődik össze. Ebben különbözik az egyszerű címertől, mely csak egy mezőből áll. Az összetett címer általában töb ...

                                               

Pajzsocska (címertan)

A pajzsocska a címerképek közé tartozó heraldikai alakzat. Nem tévesztendő össze a boglárpajzzsal és a középpajzzsal. Már Gelre herold címerkönyvében és a korai művészcímereken is gyakran előfordul. A pajzsocska vagy kispajzs egyféle borítású, mi ...

                                               

Pajzstagolás

A pajzstagolás a címerpajzs részekre osztása osztóvonalak által. A legegyszerűbb mesteralakoknak számítanak, és a színek után a címerek következő szerkezeti elemét képezik. Ezért szerkezettani szempontból a címerek legfontosabb alkotórészei közé ...

                                               

Pajzstartók

A pajzstartó alakok a címertanban azok a heraldikai elemek, amelyeket a pajzs két oldalára helyeznek, és ezek tartják a pajzsot. Ezek az alakok lehetnek igazi vagy képzeletbeli állatok, emberi alakok, és ritka esetekben növények vagy élettelen tá ...

                                               

Pántos sisak

A pántos sisak a lovagi tornák nyitott tornasisakja volt kb. a 15. század közepétől a 16. század végéig. A 15. századtól a heraldikai sisakokat már csak a lovagi tornákon használták. A címereken a pántos sisak már a 15. század közepén feltűnik. M ...

                                               

Perszevant

A perszevant vagy persevant a herold segédje, hozzá hasonló feladatokat lát el. Az elnevezés a francia poursuivant szóból ered, melynek jelentése szolga, szolgáló. Ez a poursuivre követni szóból származik és eredetileg a heroldok szolgáját jelent ...

                                               

Pikkely (heraldika)

A pikkely a címertanban ritkán előforduló prémfajta. A heraldikai borítások részeként a bundabőrök közé tartozik. Rokona a pillangópikkely. A pikkely az európai heraldikában már a 13. században előfordul.

                                               

Pikkelyezett

A címertanban pikkelyezett nek neveznek minden olyan mesteralakot vagy mezőt, mely pikkelyszerű mintákkal van ellátva. Nem tévesztendő össze a pikkelyes de: ausgeschuppt, gekerbt fogalommal, melyet általában a halaknál, sárkányoknál és a halfarkú ...

                                               

Polgári korona

A polgári korona a polgári rangot jelölő jelkép. Csak a heraldikában létezik, a valóságban nem használják. A magyar heraldikában nem alkalmazták, mivel nálunk csak nemesi címmel együtt adományoztak címert, ellentétben például a Német Római Biroda ...

                                               

Pólya (heraldika)

A pólya olyan vízszintes mesteralak, mely a pajzs magasságának 1 / 3-át, más definíció szerint 2 / 7-ét foglalja el. Több pólya esetén ezek az arányok módosulnak. A páros számú osztóvonal által létrejövő mezők közül a két szélsőnek egyforma színű ...

                                               

Póz

A póz a helyzethez hasonlóan a címerábrák megkülönböztető jegyei közé tartozó specifikus heraldikai tulajdonságok összefoglaló megnevezése. Vannak olyanok, melyek benne foglaltatnak a címerábra terminológiájában, ezért a címerleírásban nem kell m ...

                                               

Prémek (heraldika)

A heraldikai prémek a borítások közé tartozó színek csoportját alkotják. A címerpajzs borítására különféle prémek vagy bundabőrök használatosak. A magyar heraldikában csak kivételesen fordulnak elő, az angol, francia, valamint a német és németalf ...

                                               

Rács (heraldika)

A rács a heraldikában használt címerkép, mely a várkapu bukórácsát mintázza. Önmagában főleg az angol heraldikában fordul elő, de a városcímerekben is megtalálható kiegészítő címerképként, mint a városkapun látható rács. Vízszintes és függőleges ...

                                               

Rácsozott

A rácsozott a heraldikai címerleírásokban használt fogalom, az olyan mesteralak megnevezésére, mely egymásba hálószerűen fonódó vagy rácsszerű vízszintes és függőleges sávokból áll és az így létrejövő minta rácsra emlékeztet. Változata a harántrá ...

                                               

Ragyogó (heraldika)

A ragyogó a címerleírásokban használt heraldikai kifejezés. Főleg a Napra vonatkozik és olyan ábrázolásmódot jelent, amikor a Nap sugarai közül az egyik váltakozva hullámos és egyenes, majd újra hullámos stb. Mivel ez a Nap ábrázolásának szokásos ...

                                               

Ráma (heraldika)

A címertanban ráma akkor jön létre, ha a pajzs szélességének 1 / 7-ét kitevő mesteralak keretezi a pajzsot. Borítása osztatlan pajzs esetén általában eltérő a címermező borításától, de nem kell követnie a színtörvényt, azaz fém borítású mezőre is ...

                                               

Rejtvénycímer

A rejtvénycímer olyan címer, mely vét a heraldikai színtörvény ellen és ezért nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen milyen színek is szerepelnek benne. Mivel a régi címerábrázolásokon a színek idővel módosulnak, kifakulnak, gyakran meglehetősen ne ...

                                               

Rostélysisak

A rostélysisak a pántos sisak változata volt. A lovagi tornákon is viselték. Rangjelölő szerepe is volt. Olyan felfogás is kialakult, hogy a pántos sisak, illetve változata, a rostélysisak csak a tornaképes nemességet illeti meg. Egyes heraldikus ...

                                               

Ruta (heraldika)

A ruta gyémánt alakú, a csúcsán általában hegyes szögben vagy derékszögben végződő mesteralak, mely lehet szabályos oldalú rombusz és némileg elcsúsztatott, paralelogramma, kivételesen deltoid alakú. Átmérője nagyjából azonos valamelyik oldal átm ...

                                               

Rutapajzs

A rutapajzs rombusz alakú pajzs. Sohasem használtak, sem csatában, sem tornaviadalban. A 13. század második fele óta kimutatható Franciaországban, a Németalföldön és Angliában. Egyik első példája Elisabeth de Saint-Vérain 1262-es pecsétje. Úgy tű ...

                                               

Rutázott

A rutázott pajzs többszörös harántolás és balharántolás által jön létre és az így kialakult mezőkben egy szín és egy fém sakktáblaszerűen váltakozik. A rutázás általában nem szabályos átlós vonalakból áll, mint Monaco címerében, hanem némileg el ...

                                               

Saller

A saller a kései lovagkor sisaktípusa. Néha előfordul címersisakként. Használata szinte kizárólag a 15. századra korlátozódik, a 16. század elején szórványosan még megtalálható volt, helyét a zárt sisakok, morionok, cabasset-k és a burgonet-k vet ...

                                               

Segédsisakdísz

A segédsisakdísz olyan sisakdísz, mely a pajzsbeli kép vagy az ettől eltérő címerábra kiegészítésére szolgál a sisakon. A sisak ormára tollakat és egyéb díszeket tűztek, hogy a lovag felismerhető legyen a csatában. Népszerűek voltak az olyan segé ...

                                               

Sisak (heraldika)

A sisak a címertanban a kiegészítő címerrészek közé tartozó címerábra. A lovagi vértezet részeként a lovag fejét befedő védőfelszerelés része volt. A különféle korszakokban eltérő sisaktípusokat használtak. A heraldika első századaiban a sisakdís ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →