★ Free online encyclopedia. Did you know? page 106                                               

Telkibányai P. István

Debrecenben tanult, ahol 1648. november 27-én lépett a felső osztályokba. 1653. március 13-án a franekeri egyetem hallgatói közé lépett, és 1654 tavaszán még ott volt. Egy utrechti kitérő után 1655. január 29-én ismét a franekeri egyetemre iratko ...

                                               

Abacs János (lelkész)

1734–1735-ben iratkozott be a franekeri egyetemre, de még 1741-ben is ott tanult. Hazatérve Aranyosgerenden szolgált lelkészként, majd a nagyenyedi egyházkerület jegyzői, 1773-tól pedig esperesi tisztségét is betöltötte. Az 1774-es kolozsvári ref ...

                                               

Baba Ferenc

Nagyenyedi tanulása után 1717. szeptember 4-én iratkozott be az egyetemre Odera-Frankfurtban, ahol 1722-ig tanult. Közben 1720 körül Londonban is megfordult, ahol teológiát tanult. Visszatérése után Kolozsvárott élt és tokaji borral kereskedett, ...

                                               

Bagaméri Sámuel

Nagyenyeden tanult, ahol 1722-ben kollégiumi esküdt és könyvtáros volt. 1724-től Odera-Frankfurtban, 1726-tól Groningenben tanult. Hazatérve 1727-ben Nagybányán, 1732-tól Zsarolyánban, 1736-tól Beregszászban, 1743-tól Huszton szolgált lelkészként.

                                               

Balla Imre (pap)

Erdélyi székely származású volt. Tanult a kolozsvári unitárius kollégiumban, 1750. május 29-én ment Ürmösre tanítónak, 1760. június 14-én szentelték fel korondi papnak, 1772. január 18-án Korondról Ádámosra, innen 1776. január 20-án Szindre rende ...

                                               

Benkő László (református lelkész)

Mint nagyenyedi alumnus 1763-ban a leideni egyetemen tanult. 1805-ben Torockószentgyörgyön, 1814–1837 között Borosbenedeken szolgált református lelkészként.

                                               

Beregszászi Mózes

Középiskoláit Kolozsváron és Nagyenyeden végezte, majd 1728. november 9-étől a leideni egyetemen, 1731. augusztus 17-étől a franekeri egyetemen tanult teológiát. Hazájába visszatérvén 1739 körül Désen lett lelkész, 1757-től pedig ugyanott esperes ...

                                               

Berghofer Mihály

Rede… in Oedenburg gehalten. Oedenburg, 1795. Ehren-Rede. Győr, 1824. Anrede gehalten an die bewaffneten Bürger-Corps. U. ott, 1810. Trauer-Rede. Győr, 1821. Schwarzenberg hg. halálára. Predigt, welche an die von den WW. EE. Jungfrauen des Ordens ...

                                               

Bilszky János

Atyja Bilszky János iskolatanító volt. Losoncon nevelkedett, ahová özvegy anyjával költözött. Hazájában végezte középiskoláit, majd Wittenbergbe ment és 1781. szeptember 20-án beiratkozott az egyetemre. Onnan visszatérvén 1783. november 19-én lel ...

                                               

Bokány Ádám

Bokány Ádám vagy Bokányi Ádám magyar evangélikus lelkész. 1687-től a somogyi Surd lelkésze, ahová a 18. század elején települtek a Mura vidékéről az ellenreformáció elől menekülő evangélikus szlovén vend családok. Küzmics István későbbi lelkész f ...

                                               

Czemanka András

Turóc vármegyéből, nemesi családból származott. 1724-ben körmöcbányai evangélikus lelkész volt és minden tudományban, különösen pedig a történeti irodalomban jártas lévén, a hazai történetre vonatkozó könyveket és kéziratokat nagy költséggel vásá ...

                                               

Dálnoki Veres Demeter

Dálnoki Veres Demeter református lelkész 1730. december 15-étől a groningeni egyetemen tanult. Visszatérve hazájába gróf Bánffy György főispánnak lett az udvari papja. 1736-tól Désen, 1738–43-ban Máramarosszigeten szolgált lelkészként. Műve: Szün ...

                                               

Dollhopf Ferenc

Weisheit und Geist zwei unverkennbare Eigenschaften des Christenthums. U. ott, 1795. Die Kirche Stütze der Religion, die Religion Stütze der Kirche. Rede bei Einweihung der Kirche in der Theresienstadt zu Pest. U. ott, 1803. Lob- und Sittenrede a ...

                                               

Domjan Mihály

Domjan Mihály vagy Domian Mihály evangélikus lelkész. A források szerint 1711-től szolgált a komáromi Bokodon, a Rákóczi-szabadságharc után. 1711. március 24-én Kispécen ma Kajárpéc aláírta azt a levelet, ami Károlyi István lelkészt hívta meg esp ...

                                               

Duchon Ignác

Szepes-egyházmegyei pap volt. Bélán és Késmárkon tanult, innét Eperjesre, Egerbe és Kassára ment iskolába és 1786-tól a papnevelőintézet növendéke és 1790-től késmárki, 1806 és 1830 között altlublaui, majd georgenbergi plébános volt.

                                               

Ecsedi György

Ecsedi György református prédikátor 1742-1752 között Monospetriben, Bihar megyében volt prédikátor. Fia, Ecsedy Miklós szintén református lelkész lett. Kéziratban maradt munkái az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában találhatóak: A Kereszty ...

                                               

Fabricius János (evangélikus lelkész)

Fabricius Mátyás betléri pap fia volt. 1698. november 7-étől Wittenbergben tanult, hazájába visszatérvén 1702-től a kassai szlovák evangélikus egyháznál volt lelkész, innét 1706-ban Kövibe ment és a kishonti egyházkerület seniora volt. 1719-től T ...

                                               

Frölich Jakab

Erstes von Übergab der Creuzkirche in die Hände der cathol. Priesterschaft im Jahre 1673. den 8. Mayens verflossenes saeculum, oder Jahrhundert, und einer Lob- und Dank-Rede den 9. Mayens 1773. vorgetragen. Kaschau, 1773. Schutz der Frömmigkeit, ...

                                               

Igaz Gáspár

Két műve jelent meg, amelyek közül az egyik két kötetes: A Jézus szenvedése, amelyet történeti beszédekben mesél el, ezeket lefordította idegen nyelvről. Pozsony, 1810, két kötet. Tek. Nemzetes Rátkai és Salamonfai Barthodeiszky Pál úrnak, t. n. ...

                                               

Krizbai Deső Mihály

Előbb hazájában tanult, majd 1720. május 21-től Odera-Frankfurtban, 1723-tól Utrechtben tanult. Hazatérve gróf Teleki József udvari papjaként szolgált. További sorsa ismeretlen.

                                               

Laczka János

Laczka János irodalomtörténész. Debrecenben végzett tanulmányait követően a hajdú kerületi Egyek iskolájának rektora volt, majd a Jászkun kerület főkapitányi tisztét töltötte be. Irodalomtörténet-írásunk az író-filozófus Bessenyei György barátjak ...

                                               

Radlinger János

Pesti származású, 1787-től 1790-ig a pesti központi szeminárium növendéke, 1793-ban Mágocson volt káplán, 1794-től 1797-ig Láziban, 1798-ban Gannán Veszprém megye plébános, ahol azon év február 14-én meghalt 33 éves korában.

                                               

Tőke Márton

Marosvásárhelyi Tőke Márton hosszúaszói református lelkész, Bánffi Zsigmond losonci báró udvari prédikátora. Miután hazai tanulmányait befejezte, 1740–41-es tanévben hallgatója lett a franekeri egyetemnek. Hazatérését követően után br. Bánffi Zsi ...

                                               

Dervarics Imre

egyházasbükki Dervarics Imre László alszolgabíró, Zalavármegyei Gazdasági Egyesület tagja, a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt keszthelyi kerületi elnöke, a zalamegyei nemesi és alapítványi választmány tagja, a Magyar Iparvédő Egyesület keszth ...

                                               

Fejér János (katolikus pap)

1808-ban szentelték pappá, 1829-ben jászladányi, később egyeki plébános volt. 1842–1843-ban a kiérdemült lelkészek egri szent József intézetének igazgatója, Heves és Külső-Szolnok egyesült megyék táblabirája, 1860-ban prépost és a polgárikerület ...

                                               

Fülöp József (katona)

1851. június 31-én a Prick József vezetése alatt álló 112 főből álló emigráns csoporttal került New Yorkba, innen Chicagóba. Itt dolgozott gyári munkásként az amerikai polgárháború kitöréséig. Az egyik chicagói önkéntes ezredbe lépett be, amelybe ...

                                               

Hahn Mihály

Handbuch für den Adel und für Ordensritter, für alle mit Decorationen und Auszeichnungen betheilte Personen, dann für k. k. Militärs. Beamte und Geistliche in Adels- und Ordensangelegenheiten. Pest, 1856. A helység jegyzője hivatásában mint a köz ...

                                               

Kelemen Sándor (katona)

Török földön volt száműzetésben Kossuth Lajos környezetében, Kiutahiában Gyurmán Adolfnál volt amolyan mindenes. 1851 júniusában érkezett 71 száműzött társával a iowai Davenport-ba. Napszámos munkával kereste meg kenyerét, főleg Fejérváry Miklós ...

                                               

Kompár Péter

Az 1848-49-es magyar szabadságharcban őrmesteri beosztásban teljesített szolgálatot, a szabadságharc bukása után komáromi menlevéllel ment északra, s 1850-ben már Iowa államban élt, ebben az államban vasúti hivatalt töltött be. Részt vett az amer ...

                                               

Márky O. János

Belépett az amerikai polgárháborúba Chicagóban 1861 június 17-én, beosztották a 24. számú illinoisi önkéntes gyalogezredbe, éppen azon a napon, amikor a Lincoln puskásokat, élükön Mihalotzy Gézával és Kuné Gyulával ebbe az ezredbe osztották be. M ...

                                               

Muzsik József

Apja Muzsik Károly budai származású londoni kereskedő. Muzsik József honvédtiszt volt az 1848-49-es magyar szabadságharcban. A világosi fegyverletétel utáni száműzetése során Kaliforniába került. Mindvégig részt vett az amerikai polgárháborúban e ...

                                               

Nagy Sándor (katona)

Az 1848 / 49-es szabadságharc részese lehetett, mert a világosi fegyverletétel után azonnal Angliába emigrált. Az angolok kifizették a magyar szabadságharcos menekültek hajójegyét, ha azok tovább akartak menni Amerikába, Nagy Sándor is élt ezzel ...

                                               

Pipady Mihály

Pipady Mihály 1851. június 31-én érkezett meg New York-ba a "Davoshire” nevű hajón Prick József 112 fős emigráns csoportjával, Chicagóig jutott el, ott vendéglőt nyitott a South Halsted Streeten. A chicagói magyarok összejöveteleinek színhelye le ...

                                               

Rabattin András

Huszártisztként szolgált Prágában, az 1848-49-es magyar szabadságharc idején hazaszökött Magyarországra harcolni a függetlenségért. Emigrált Amerikába, tüzéraltisztként szolgált az amerikai polgárháborúban. A polgárháború után lovagló mester lett ...

                                               

Szendy István

Valószínűleg komáromi menleveles, már 1849 végén amerikai földön volt. A nyugat-kanadai Montréalban kétkezi munkásként kereste meg a kenyerét. 1859-ben az itáliai Magyar Légió megalakulásának hírére Európába sietett, de már késve érkezett, 1859 j ...

                                               

Zimándy Antal

Az 1848-49-es szabadságharcban való részvételének részletei nem ismertek, az biztos, hogy Kossuth Lajos feltétlen híve volt. Az 1850-es évek elején már New Yorkban élt, kivette részét az emigráns magyarok társadalmi életének szervezéséből. Ő is a ...

                                               

Lengyel Béla (költő)

Lengyel Béla erdélyi magyar költő. Egy versének keltezése szerint Máramarosszigeten élt. Két kötete: Versek, Őszi színek. Második kötetének hátlapján közli, hogy készen áll Viharban c. trilógiája a békéről, háborúról és forradalomról, valamint Mu ...

                                               

Kamuthi Farkas

Apja a Békés vármegyéből Erdélybe származott Kamuthy Balázs udvari főkapitány volt. 1599-ben Báthori András fejedelem követe volt Prágában, ahol I. Rudolf rövid időre internálta. Később Mihály vajda, majd Székely Mózes híve lett, és mint annak hí ...

                                               

Orel Dezső

A jogi egyetemen szerzett diplomát. Részt vett Gyergyó közéletében, mint a Tűzoltó Egyesület tagja, majd elnöke. A település jogászaként is ismert volt. A Csíktusnádi székely kongresszuson 1902-ben képviselte e vidéket. A Gyergyó című lap egyik s ...

                                               

Alois Alnoch von Edelstadt

Alois Alnoch von Edelstadt, más írásmód szerint Allnoch, magyarosan: Edelstadti Alnoch Alajos osztrák katona, ezredesként Heinrich Hentzi segédtisztje.

                                               

Barcsay László (főispán)

Barcsay László fia volt. Középiskoláit a szászvárosi református iskolában kezdte s Kolozsvárott a református kollegiumban végezte, ezután a nagyszebeni szász iskolában az úgynevezett periodolica classis ban német nyelvet tanult. Onnan 1816-ban Na ...

                                               

Friedrich Wilhelm Mertz

Friedrich Wilhelm Mertz osztrák császári-királyi altábornagy, a komáromi erőd parancsnoka 1845 és 1848 között.

                                               

Mikó Mihály

Tanulmányait Gyergyószentmiklóson kezdte, Csiksomlyón folytatta és a kolozsvári királyi lyceumban 1837-ben végezte. 1839-ben Marosvásárhelyen letette az ügyvédi vizsgát és Csíkszék jegyzőjévé választották. Ekkor a megyei küzdtérre lépett, ahol az ...

                                               

Patay István

Apja Patay István földbirtokos, törvényszéki ülnök, anyja Ilosvay Polixenia. A bécsi hadmérnöki akadémián végezte tanulmányait, majd 1827-33 között az I. huszárezredben hadnagyként szolgált, ezt követően megyei tisztviselő. Felesége Tussay Teréz. ...

                                               

Radnich Imre

Radnich Imre magyar mérnök, magyar szabadságharcos, a López-kaland résztvevője, tiszt az amerikai polgárháborúban az északiak oldalán. Testvérei Radnich István, Radnich János.

                                               

Daniel Rastić

Daniel Rastić, teljes neve németül: Freiherr Daniel von Rastich osztrák altábornagy 1809-től alhadnagy a 2. ottocsáci határőrezredben. Harcolt a napóleoni háborúkban kétszer sebesült meg, 1814-ben hadnaggyá létették elő. 1815 után váltakozva szol ...

                                               

Streith Miklós

Német nemzetiségi családba született. Középiskoláit Pesten, teológiai tanulmányait pedig a székesfehérvári szemináriumban végezte. Katolikus pappá szentelését követően Acsára került káplánnak. 1831-ben nevezték ki Boglár plébánosának, mely tiszts ...

                                               

Kuzman Todorović

1848-ban vezérőrnagy és a károlyvárosi dandár parancsnoka. Részt vett Jellasics őszi hadjáratában, majd a sereg értéktelenebb részével, mintegy 10–15 000 fővel túlnyomórészt felkelők visszaindult Horvátországba. A főleg nemzetőrökből álló magyar ...

                                               

Franz Wyss

Svájci eredetű katonacsaládba született. 1813-ban hadnagyként lépett a császári hadsereg 1. dzsidásezredébe. Részt vett a Napóleon elleni háborúkban. 1843-tól ezredesi rangban a galíciai 3. sz. "Károly főherceg” dzsidásezred K.u.k. Galizisches Ul ...

                                               

Zágonyi Károly

Zágonyi Károly 1848-as honvéd főhadnagy, az amerikai polgárháborúban az északiak ezredese, a "springfieldi hős”.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →