★ Free online encyclopedia. Did you know? page 104                                               

Almási Benjámin

A Rákóczi-szabadságharc alatt, 1706 elején Szappanos Mihály mezei lovasregimentjé­nek prédikátora volt, 1707 tavaszán pedig a dési református egyházközség iskolamestere. Amikor 1707. március 26–27-én II. Rákóczi Ferenc útban a marosvásárhelyi ors ...

                                               

Berthóti István

Előkelő Sáros vármegyei birtokos nemesi család sarja, Berthóti Gábor alispán és Lövey Mária fia, Berthóti Ferenc szenátor és vicegenerális féltestvére. Felesége Váradi Erzsébet, Váradi István †1706 és Vay Erzsébet leánya volt, aki megözvegyülve e ...

                                               

Debreczeni Fóris István

Debrecenben tanult, majd 1678-ban Túrkevén lett lelkész. 1679-től a franekeri és az utrechti egyetemen tanult. 1681-ben hazatérve Királydarócon, 1686-tól Szilágysomlyón, 1688-tól Zilahon szolgált. 1694. június 9-én a szilágyi egyházmegye esperesé ...

                                               

Draguly Farkas

Draguly Farkas, másként Rácz Draguly szerb származású kuruc ezredes. A II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához csatlakozó kisszámú szerb katonaság egyik legjelentősebb tisztjének életéről viszonylag keveset tudunk. A Hunyad vármegyei rác szerb és bo ...

                                               

Valentin Gorgias

Heilsbergi Wermeland származású, külföldön nyert orvosdoktori oklevelet, melyet a bécsi egyetemen is megszerzett és Erdélyben telepedett le, ahol főorvos lett.

                                               

Jástfalvi Török György

Jástfalvi Török György református lelkész. Székelyudvarhelyen a református kollégiumban tanult, ahol 1694-1695-ben a könyvtárosi teendőket is ellátta. Innen Nagyenyedre került, majd 1707–1711 között az iderafrankfurti egyetemen folytatta tanulmán ...

                                               

Mányoki P. János

Református tanuló volt előbb Debrecenben, ahol 1662-ben lépett a felső osztályba. Azután akadémiai rektóriára ment és végre 1669-ben a leideni, azon év szeptember 6-tól pedig a franekeri egyetemen tanult. Miután hazatért, 1673-ban Szokolyán, 1680 ...

                                               

Nádudvari Sámuel (idősebb)

Debrecenben végezte tanulmányait, 1687. június 12-én subscribált. Ezt követően köztanitó volt, később rekotrnak választották Szikszón. Ezután külföldre ment, 1696. november 5-én beiratkozott a franekeri egyetemre. 1698 júniusa után tért haza. Elő ...

                                               

Andreas Pinxner

Nagyszebenben született, ahol apja órásmester volt. Szülővárosában és Nagyenyeden tanult. 1694 körül a wittenbergi egyetem hallgatója volt és a lelkészi pályára készült, azonban apai örökségét elpazarolta s ezért hollandiai szolgálatban Bataviába ...

                                               

Platani Pál

Dissertatio De Attributis Divinis In Genere, Qvam Sub Praesidio. Pauli Platani. die 19. Octobris Anno 1678. publice defendet Georgius Foersterus. U. ott. Disputatio Physica De Homine, Quam Prosperante Divino Numine In celeberrima Wittebergensi Ac ...

                                               

Sennyey István (tábornok)

Római katolikus főúri család sarja, báró Sennyey Ferenc kb. 1630–1675 kállói kapitány és gróf Széchy Mária †1693. április 26. után legidősebb fia. Fivérei közül Sennyey Ferenc brigadéros, Pongrác pedig ezredes lett a kuruc hadseregben. Károlyi Sá ...

                                               

Johann Arzt (orvos)

Johann Arzt magyaros névalakban Arzt János orvos. Johann Arzt lelkész fia volt. Az orvosi egyetemet Jénában végezte, és ez alkalmommal adta ki a következő értekezését: Dissertatio physica, de experimento ab Hugenio pro causa gravitatis explicanda ...

                                               

Brandscheid J. Vilmos

Der Tempel des Friedens. Buda, 1801. Kriegslied und Feldmarche bei gegenwärtiger Insurrection. Buda, 1800. Die erste Frühlingsblume das Veilchen. Pest, é. n. Tempus et fortuna fallunt. Eine Neu-Jahrs Localschrift zum Vergnügen der Bewohner der be ...

                                               

Dienes Sámuel

Erdélyből származott, és 1784. október 28-ától a heidelbergi egyetemen tanult. Saját költségén kiadta Huszti András O Es Ujj Dacia AZ Erdelynek Regi Es Mostani Allapotjarol Valo Historia című művét Bécs, 1791. Lefordította Karl Anton Martini 1726 ...

                                               

August Eckschlager

Ungarn. Geschrieben am Krönungstage Ihrer Majestät der Königin Carolina Augusta als Königin von Ungarn am 25. September 1825, Pressburg. Cäsar in Teutschland Baden, 1814. Prolog zur Eröffnung des Theaters in Pressburg 1813, Baden.

                                               

Fabri Pál (diák)

Antiquitates medicinae aegyptiacae, quas sub praesidio D. Frider, Boerner P. P. medici extraord. proposuit… 4. Maji 1756. Wittenbergae, 1756. Boerner levele Fabrihoz: De hungarorum atque hungaricae gentis ad ornandam academiam vittebergensen stud ...

                                               

Farbaky János

Examen Vulgarium quarundam theologiae divisionum praesidr Ch. Frid. Tresenreutero, Altorfii, 1741. Disputatio posterior de permissione mali. Altorfii, 1741. Az előbbinek II. része. Brevis exercitatio theologica de principali fidei evangelicae art ...

                                               

Farkas Antal (hivatalnok)

II. József császár alatt öt esztendeig testőrködött. Mint kabinetkurír három évi és öt hónap alatt tizennyolc helyen fordult meg. Miután kilépett a testőrségből, polgári hivatalokban nyert alkalmazást, végül kassai kerületi tartományi biztos volt ...

                                               

Jánki Péter

Tanulmányait Debrecenben kezdte, itt 1728. április 25-én a togatusok sorába lépett. 1735-től köztanítóként dolgozott, majd 1738 májusától 1739 elejéig senior volt. Ezután külföldre utazott, 1740-ben beiratkozott az utrechti egyetemre. Miután haza ...

                                               

III. Noferu

Noferu ókori egyiptomi királyné a XII. dinasztia idején, I. Amenemhat leánya, I. Szenuszert egyetlen ismert felesége, II. Amenemhat anyja. I. Amenemhat négy ismert gyermekének egyike. Fivére, Szenuszert feleségeként említik Szinuhe történetében m ...

                                               

Szithathorjunet

Szithathorjunet ókori egyiptomi hercegnő és királyné a XII. dinasztia idején. Valószínűleg II. Szenuszert leánya és III. Szenuszert felesége. Sírjában talált ékszereiről ismert. Sírját II. Szenuszert sírja közelében találták meg, innen feltételez ...

                                               

Nubhaesz (XIII. dinasztia)

Nubhaesz ókori egyiptomi királyné a XIII. dinasztia idején. V. Szobekhotep, VI. Szobekhotep vagy Ibiau fáraó felesége. Ő az első, aki bizonyítottan már életében viselte a nagy királyi hitves címet, ami az Újbirodalom idején a fő királyné címe vol ...

                                               

Nubhoteptikhred

Nubhoteptikhred ókori egyiptomi hercegnő volt a XIII. dinasztia idején. Gyakorlatilag csak érintetlenül fennmaradt dahsúri sírjáról ismert, ami III. Amenemhat piramisa közelében, attól északra található. A sírt Jacques de Morgan fedezte fel 1894- ...

                                               

Ani (írnok)

Ani ókori egyiptomi írnok volt. Ehnaton fáraó udvarához tartozott. Sírja, az EA23 az amarnai sziklasírok déli csoportjában található, 1891-ben tárták fel. Ani címei többek közt: Királyi írnok, Aton áldozati asztalának írnoka, Aaheperuré birtokána ...

                                               

Huja (hivatalnok)

Huja ókori egyiptomi hivatalnok a XVIII. dinasztia idején, Tije királyné szolgálatában. Ahet-Atonban fennmaradt magánsírjának díszítései fontos történelmi dokumentumnak számítanak. Huja Tije királyné háznagya és a királyi hárem és kincstár felügy ...

                                               

Jahmesz (Amarna)

Jahmesz ókori egyiptomi hivatalnok a XVIII. dinasztia idején. Ahet-Atonban maradt fenn magánsírja. Jahmesz címei: Igaz királyi írnok, Legyezőhordozó a király jobbján, Ehnaton birtokának háznagya. Sírja a királysírnak helyet adó váditól északra el ...

                                               

Nahtpaaton

Nahtpaaton vagy Naht ókori egyiptomi vezír volt a XVIII. dinasztia idején, Ehnaton fáraó uralkodása alatt. Ahet-Aton városában lakott, ahol a déli lakónegyedben álló házát feltárták, a nemesi sziklasírok közt a déli sírok közé tartozó EA12-es jel ...

                                               

Nofernoferuaton Ta-serit

Nofernoferuaton Ta-serit egyiptomi hercegnő a XVIII. dinasztia idején, Ehnaton és Nofertiti lánya. Nofernoferuaton apjának 7. vagy 8. uralkodási évében született az uralkodópár hat lánya közül negyedikként, Ahet-Atonban, az apja által alapított ú ...

                                               

Parennefer

Nem tévesztendő össze a XVIII. dinasztia végén élt Parennefer főpappal. Parennefer ókori egyiptomi tisztségviselő Ehnaton fáraó idején. Thébában és Ahet-Atonban is maradt fenn magánsírja. Már Ehnaton trónra lépése előtt közeli tanácsadója volt, k ...

                                               

Ramosze (Amarna)

Ramosze ókori egyiptomi tisztségviselő volt a XVIII. dinasztia idején, az Amarna-korban. Nem tudni, azonos-e a thébai TT55 sír birtokosával, Ramosze vezírrel. Sírja az amarnai déli nemesi sírok közül az EA11. Ramosze címei: "Királyi írnok”, "A Ké ...

                                               

Penneszuttaui

Penneszuttaui ókori egyiptomi parancsnok volt, "a déli földek felügyelője” a XIX. dinasztia uralmának elején. Minhotep és Maia fiaként született. Két fivére volt: Parennefer, Ámon főpapja, és Minmosze, Min és Ízisz főpapja. A három fivért együtt ...

                                               

Mutnedzsmet (XXI. dinasztia)

Mutnedzsmet ókori egyiptomi hercegnő és királyné volt, testvérének, I. Paszebahaenniutnak a nagy királyi hitvese. Két fia ismert, Amenemopet későbbi fáraó és Anhefenmut herceg. Szülei I. Pinedzsem, a magát fáraónak kikiáltó Ámon-főpap, aki Egyipt ...

                                               

Arijáramna

Arijáramna Csaispis fia, I. Kurus testvére, I. Dárajavaus dédapja. Fia Arsáma. Egyetlen lelet kapcsolja az Akhaimenida-házhoz, két aranytábla, amelyet Ekbatanában találtak. Ezek említik, hogy a királyi család sarja, illetve ezek alapján talán fel ...

                                               

Móré László

Csulai Móré László a 16. században a Magyar Királyság területén, a magyar belháborúkban részt vevő rablólovag, dúsgazdag délvidéki kiskirály. A két keresztény királlyal való szembenállása miatt a krónikások túlzottan rossz színben tüntetik fel.

                                               

Derecskei Pál

Debrecenben tanult, ahol 1675. január 28-án lépett a felsőbb osztályokba. Volt köztanító, contrascriba, majd senior. Később külföldre ment, 1680. október 16-án a beiratkozott a leideni egyetemre, ahol teológiát hallgatott. Feltételezések szerint ...

                                               

Bándi Mihály

Nagyenyeden tanult, de a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc hullámai elűzték az iskolától. Nyolc évig volt a nagyváradi Inczédy Pál árváinak nevelője, akikkel Brassóban és Szebenben lakva, a német nyelvet megtanulta. Ez követően 1716 áprili ...

                                               

Dobay István (földbirtokos)

Debrenben volt birtoka, 1680-ban került Hunyad vármegyébe, kitűnő zenészként ismerték. 1736-ban, 70 évesen, debreni birtokán pihenve írta Tisztesség oszlopa című munkáját, amely a Hunyad vármegyei falvak és birtokosok monográfiája. A műre számos ...

                                               

Baranyay Ferenc (lelkész)

1798 és 1806 között Sopronban tanult. 1806-tól Kőszegen iskolamester volt. Pappá szentelték 1812. június 25-én. Ezután Alsóbükön teljesített lelkészi szolgálatot.

                                               

Batta Pál Antal

Körtvélyesről Vajta pusztája, Fejér vármegyéből származott. A református hitét később elhagyva a katolikus vallásra tért át. Orgler szerint Báthory Gábor pesti szuperintendesnek 1822-ben, az esztergomi új templom alapkőletételének ünnepe után mon ...

                                               

Dorffinger József András

Dorffinger József András hivatalnok Kamarai iktató volt Budán. 1820–1831 között számjegyző, 1831–1848 között számtiszt volt. 1829-ben részt vett az első Duna-híd építésére kiírt pályázatok véleményezésében. Nyomtatásban megjelent munkái: 1. Wegwe ...

                                               

Horváth András (pap)

Tanult Miskolcon, Esztergomban, Vácon, Kassán és Egerben. 1779-ben kispap lett az utóbbi helyen és 1787-ben felszentelték. Káplánkodott Pélyen, Füzesabonyban és a káptalannál Egerben. Ez utóbbi helyről nyerte meg a tiszapalkonyai plébániát, melyr ...

                                               

László János

1818. október 8-án Privigyén lépett a rendbe, ahol 1819-20-ban novícius és 1821-ben Szentgyörgyön tanár volt. 1821. október 9-én fogadalmat tett. 1822-1823-ban Vácon a bölcseletet hallgatta, 1824-ben Trencsénben tartózkodott, 1825-26-ban helyette ...

                                               

Alexandriai Ammoniosz

Alexandriai Ammoniosz ókeresztény író. Életéről Caesareai Euszebiosz Karpianoszhoz írott levelé ből van információ, melyben az olvasható, hogy Máté evangéliumának alapján szerkesztett egy evangéliumszinopszist, majd a többi evangéliumot párhuzamb ...

                                               

Ammon (író)

Ammon ókeresztény író. Antoniosz utódaként Pispirben dolgozott. Hét, görög nyelven írott levele maradt fenn, további tizenöt levelének szír fordítása ismert. Evagriosz Pontikosz előfutárának tekinthető, mert írásaiban a lélek mennyei útjának misz ...

                                               

Athénodorosz

Athénodorosz ókeresztény író, Thaumaturgosz Szent Gergely testvére. Irodalmi működéséből mindösszesen néhány idézet és utalás maradt fenn Damaszkuszi Szent János Sacra Parallelá jában, a De hebraismo című írásban.

                                               

Alexandriai Ambrosziosz

Alexandriai Ambrosziosz ókeresztény író. Életéről keveset tudunk. Szent Jeromos közlése szerint Didümosz tanítványa volt. Kommentárt írt Jób könyvé hez és cáfolta Apollinarisz tanait.

                                               

Anazarbai Athanasziosz

Anazarbai Athanasziosz ókeresztény író. Arius párthíve volt, Nagy Szent Atanáz egyik legkomolyabb ellenfelének számított. Munkái kivétel nélkül mind elvesztek, pusztán néhány leveléből maradtak fenn töredékek.

                                               

Bacharius

Bacharius ókeresztény író. Hispaniai szerzetes volt, akinek a priscillianizmushoz való kötődése miatt el kellett hagynia hazáját. Rómában telepedett le. A saját maga védelmében, hite és magatartása igazolásául írta meg 384-ben A hitről című kis k ...

                                               

Sextus Placitus Papyrensis

Sextus Placitus Papyrensis a 4. században élt orvos. Egyes 19. századi klasszika-filológusok Plutarkhosz unokaöccsével, Sextusszal összetévesztve Sextus Philosophus Platonicusnak is nevezték. Egyszerű latin nyelven egy De medicamentis in animalib ...

                                               

Gabrán dál riatai király

Gabrán mac Domangairt Dál Riata királya volt a 6. század közepén. Ő a névadó őse a Cenél nGabraín néven ismert uralkodócsaládnak. A létezésére vonatkozó történelmi bizonyítékok kimerülnek abban, hogy az ír évkönyvek megemlítik a halálát. Lehetség ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →